top of page

چرخ و فلک تکرار باطلهرگز بما نگفتند شغل و مقام و مدرک و معروفیت و موقعیت و طبقه اجتماعی و مذهبی و غیر مذهبی بودن آدمها بدون انسانیت و شعور و شرافت و انصاف به یک اندازه مضر و مخرب و فاجعه آمیز ست .

هرگز بما نگفتند خدا شناسی هیچ ربطی به اجرای مراسم مذهبی ندارد

هرگز بما نگفتند ایمان داشتن اطاعت کورکورانه از اوامر روحانیون نیست

هرگز بما نگفتند کار خیر و نیکو مسئولیت آدمست نه صواب مذهبی اش

هرگز بما نگفتند انسانیت در بخود آمدن ست نه در مرید قدیسین بودن

هرگز بما نگفتند زیبایی در سلیقه خودمان ست نه در مدهای دیگران

هرگز بما نگفتند فرهنگ در ریشه ملت ست نه در تقلید فرهنگ بیگانه

هرگز بما نگفتند شعور و شرف در ذاتست نه در مدرک و ثروت و مذهب

هرگز بما نگفتند الگو برداری خلاقانه با تقلید کردن جاهلانه فرق دارد

هرگز بما نگفتند زندگی آنچه میدانی نیست بلکه آنچه عمل میکنی است

آنها این حقایق را نگفتند چون زیر سوال بردن و انتقاد کردن و راستی آزمایی باورهای دینی و سنتی برایشان کفر و الحاد بود. بنابرین چیزهایی بما گفتند که نه نیازی به تجربه داشت و نه لزومی به تحقیق و تفک

اما امروز عصر اطلاعات و ارتباطاتست و شما میتوانید از چرخ و فلک تکرار بیرون آمده و یوغ تقلید کردن را از خودتان بردارید و نگذارید سرنوشت خود و فرزندانتان به همان پاشنه ای بچرخد که برای نسل گذشته میچرخید

مسیح گفت :

اگر بمن ایمان بیاورید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و اهل خانه شما نجات خواهند یافت

جلیل سپهر


Comments


bottom of page