چه کسی پشت سر شما ایستاده ؟به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم مسیح ایمان آورد، ( یوحنا 1 : 12 )

اگر رابطه با خدا از رابطه ارباب و بنده بودن به رابطه پدر و فرزندي تبديل شود طبیعتا ديگران ميبينند چه كسي پشت سر شما ايستاده است . و اين شما هستید كه براي نترسيدن . براي نااميد نشدن و برای صحنه زندگي را ترك نكردن بايد بدانيد چه كسي با چه اقتداری پشت سر شما ایستاده و از شما حفاظت میکند

كسی ایستاده كه ازهيبت چشمانش هيچ گرگ و شغال و كفتاری جرات نميكند بشما نزديك شود . امروز در هر شرایطی که هستی و با هر مشکلی که درگیری های فکری و روحی و احساسی داری با اعتماد و اطمینان بخودت بگو

ميدانم به كي ايمان آورده ام و مرا يقين أست كه او قادرست امانت مرا تا به آخرین روز زندگی ام حفظ كند .

( دوم تيموتائوس ١ : ١٢ )

جليل سپهر