top of page

چون روح القدس بر شما آیدبکار بردن هرگونه مسح و دعوتی که از خدا داریم . انجام هر کاری که خدا از ما خواسته . رعایت هر حکمی که کلام خدا بما کرده و تمایل به هرگونه تغییر و تبدیلی که در خصوصیات اخلاقی مان داریم . بدون شک و تردید نیاز به قدرت روح القدس دارد . زیرا بدون قوت روح خدا انجام اراده خدا غیر ممکن است .

بنابرین از آنچه در ایمانتان انتظار دارید و هنوز اتفاق نیفتاده و از آنچه می خواهید انجام دهید و نمیتوانید و در برابر هر قدرتی که خودتان را ضعیف میبینید هرگز ناامید. دلسرد و افسرده نشوید . شما نیاز به همکاری با روح القدس دارید تا اقتدار روح خدا در شما جاری شود . آنوقت خواهید دید آنکه در شماست بزرگتر ازکسی ست که در دنیا عمل میکند . ( اول یوحنا 4:4 )

مسیح به شاگردانش گفت : بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن الآن نمیگویم زیرا طاقت تحمل آنها را ندارید. لیکن چون روح القدس آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. ( یوحنا 16 : 12 و13 )

لطفا قبل از دست زدن به هر کار و تصمیمی ابتدا از حضور و تایید روح القدس در هدف و برنامه و تصمیمی که دارید مطمئن باشید

جلیل سپهر


コメント


bottom of page