top of page

کبکی که سرش را زیر برف کرده


برای انکار مرگ و قیام عیسی مسیح نه فقط لازم است سند های تاریخی موجود را انکار کنیم بلکه باید مانند کبک سرمان را زیر برف کرده و تاثیر تبدیل کننده این واقعه مهم در زندگی افرادیکه به او ایمان آورده اند را نادیده بگیریم و بگوییم همه دروغ ست.و همه افراد در حال اسارت گناه زندگی میکردند و با سرعت درجاده تاریکی میتاختند اما بطور ناخودآگاه یکمرتبه متوجه شدند زندگی شان خودبخود زیر و رو شده و به شخص دیگری تبدیل شده اند

دوست عزیز انکار کردن واقعه ای که نیاز به دروغ و تحریف و مغلطه و سفسطه و انکار سند و نادیده گرفتن دلایل قابل رویت داشته باشد خودش بزرگترین سند حقیقی بودن آن واقعه است

عیسی مسیح حقیقتا مرد و در روز سوم از مردگان برخاست و قوت قیام او از مردگان در نه فقط مهر امپراطوری روم را از روی درب سنگی قبر شکست و نگهبانان را به زمین انداخت. بلکه امروز هر افکنده ای که اسیر قبر بسته رویاهای مدفون شده اش باشد را در صورتیکه به او ایمان بیاورد برمیخیزاند و زندگی او را تبدیل میکند . زیرا کار او تبدیل است از موت به حیات

جلیل سپهر


Commentaires


bottom of page