top of page

کریسمس تنها جشنی ست که هدفی جهانی داردجشن تولد مسیح تنها جشنی ست که به همه انسانها از هر عقیده و مذهب و ملیت و طبقه اجتماعی که خواهان صـلح و ســلامتی جهانی باشند مربوط میشود زیرا که مسیح نه برای قوم و قبیله و مذهب و ملیت و نژادی خاص بلکه برای نجات و شفا و آزادی و صلح و بخشش همه انسانها بدنیا آمد .

او با مقدسترین و گناهکارترین . با ثروتمندترین و فقیر ترینها. با دوست و دشمن بدون طرفداری برخورد کرد و با شفاها و معجزات همگانی اش ثابت کرد که برایش نژاد و ملیت و رنگ و زبان فرقی ندارد.

او برای خدمتش هیچ تفاوتی بین زن سامری و افسر رومی - نیقودیموس مذهبی و زکی باجگیر - جوان ثروتمند و گدای نابینا - زن گناهکار در حال سنگسار و زن بی گناهی که پسر جوانش را از دست داده بود نگذاشت .

کریسمس یک جشن جهانی است زیرا تولد تنها شخصیتی ست که هدفی جهانی برای نجاتی همگانی دارد .

درک همگانی بودن جشن تولد مسیح زمانی ممکن است که همگانی بودن ثمره مرگ مسیح بر روی صلیب را درک کنیم و بدانیم که او برای آمرزیده شدن گناهان همه جهانیان بر روی صليب رفت .

طبیعتا تا اقتدار رهایی بخش صلیب مسیح را نپذیریم تولد او برایمان بیشتر ازبرگزاری یک جشن و اجرای یک مراسم نخواهد بود .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page