top of page

جشن کریسمس امسال هم تمام شدبله جشن کریسمس امسال هم تمام شد و همه کادوهایشان را باز کردند و روز بعد تزینات درخت کریسمس را جمع کرده برای سال دیگر در جعبه ای گذاشته و به انباری بردند.

در شب تولد مسیح هم سرود دست جمعی فرشتگان به پایان رسید. ستاره ای که مجوسیان را به بیت لحم راهنمایی کرد، به سایر ستاره های معمولی پیوست. چوپانان به محل کار خود رفتند ، و مجوسیان هم به خانه های خود برگشتند و همه چیز ظاهرا تمام شد.

امـا نهال «کلمه خدا» که در آن شب در دل دنیای تاریک ما رویید، شروع به حرکت کرد و تبدیل به تاک حقیقی شد و سایه اش دنیا را فرا گرفت .

شـور و هیجان رویایی که در درون شرکت کنندگان در اولین کریسمس به وجود آمد باعث شد شرکت کنندگان نتوانند آنچه دیده و شنیده و لمس کرده اند را به دیگران نگویند . بنابرین پیغام کریسمس تا به اقصا نقاط جهان رسید و دنیا را با اقتدار کسی که در آنشب بدنیا آمد دگرگون کرد. زیرا آنـانی که به جشن تولد مسیح رفته بودند، دیگر آن اشخاص سابق نبودند. شما چگونه از جشن کریسمس امسال برگشتید ؟

جلیل سپهر


Comments


bottom of page