top of page

کریسمس جشنی برای تمام فصل ها


بفیض خدا جشن کریسمس سال ۲۰۲۰ هم با وجود همه محدودیت ها بخاطر ویروس کرونا پر رنگ تر و با شکوه تر از هر جشنی به پایان رسید . اما هدف شکوهمند و تبدیل کننده تولد مسیح با برگزاری جشن کریسمس به پایان نرسیده بلکه تازه آغاز شده و تا به ابدیت ادامه دارد . زیرا در تولد مسیح . خدا نه برای مهمانی بلکه برای سر آغاز یک حرکت ابدی و اجرای طرح جدیدی بنام « خلقت تازه » به میان ما آمد بنابرین .


هر روز که دلشکسته ای شفا میابد هر روز که اسیری از اسارتش آزاد میشود هر روز که شکست خورده ای پیروز میشود هر روز که افکنده و مصیبت زده ای برمیخیزد هر روز که دل مرده و دفن شده ای زنده میشود هر روز که طرد شده ای مورد پذیرش قرار میگیرد هر روز که هویت گم کرده ای خود را بازیافت میکند هر روز که ناامیدی در اوج نا امیدی به امید ایمان میآورد هر روز که پسر و دختر گمشده ای از دیار بعید - از ارباب بعید و از شغل بعید خوک چرانی این دنیا بطرف خانه پدر برمیگردد آنرروز روز جشن تولد عیسی مسیح است .

جشن کریسمس به قدمت تولد عیسی مسیح در همه قلب هایی ست که صاحبانشان اجازه میدهند مسیح در آخور دل شان متولد شود و آنرا عطر آگین کرده و ارزشمند و نورانی بسازد.

در واقع کریسمس اتمام یک برکت زمینی نیست بلکه شروع یک حرکت آسمانی ست که خدا با ما درمسیح شروع کرده است.

برحسب کلام خدا جشن کریسمس زمانی به پایان میرسد که هر زانویی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند نجاتدهنده و پادشاه محبت و شاهزاده صلح و سرور سلامتی است . دوستان عزیز شادی و لذت کریسمس آسمانی را نفس به نفس و قدم به قدم زندگی کنید تا دنیای شرارت شما را به عـزاداری آدماهای قصه هایش نکشاند.

جلیل سپهر

bottom of page