top of page

کلاس درس تجربه زندگیطفل و پیر هر دو بهم فکر میکنند

هر دو برای راه رفتن ناتوانند

هر دو به تنهایی قادر به رفع نیاز هایشان نیستند

طفل نمیتواند حرف بزند . پیر نمیخواهد حرف بزند

طفل نمی داند چطور به خواسته هایش برسد

پیر نمیتواند به خواسته هایش برسد .

هر دو با دنیایی از حسرت از سر آغاز و انتهای زندگی بهم می اندیشند

طفل میگوید میخواهم روش و طریق زندگی را بیاموزم

پیـر آهی میکشد و با حسرت میگوید کـاش امروز :

زندگی را ساده بگیری و بدون حاشیه زندگی کنی

زندگی را با درگیرشدن با آنچه مال تو نیست سخت نسازی

فرصتهایت را سخاوتمندانه و بدون تخفیف زندگی کنی

با جسارت و دلیری و شهامت همه حرفهای دلت را بزنی

از رویاها و خواسته هایت حتی یکقدم عقب نشینی نکنی

از حداکثر وعده و امکاناتی که خدا بتو داده کوتاه نیایی

با خدایی که راه و راستی و حیات است صمیمانه همکاری کنی

و با ایمان. سمج . مصمم . قاطع . بی پروا و بدون تعارف زندگی کنی

زیرا فردایی که روش زندگی را آموختی دیگر فرصت و توانایی انجامش را نداری و حسرت آنچه نکردی بیشتر از کهولت سن پیرت میکند. و ایکاش طفل این حقیقت را امروز بفهمد که کلاس " تجربه زندگی " معلم بدجنسی دارد و درسش را زمانی میفهمی که زنگ کلاس را زده اند

جلیل سپهر


Comments


bottom of page