کلاغ که از باغ قهر کند چهل گردو بنفع صاحب باغ است.آنچه در سختی و تلخی طرد شـدن ها حالتان را زودتـر خوب می کند این است که ببینید از طرف چه شخصی، با چه شخصیتی طــرد شـده اید؟


اگر بوسیله دوست پسر ناجوانمرد یا دوست دختر بی وفا طرد شده اید،

اگر بوسیله نامزد بی ثباتی که با خودش به نتیجه نرسیده طرد شده اید،

اگر بوسیله همسر خائـن و فـاقــد شــرافت و انسانیـت طرد شده اید،

اگر بوسیله افـراد حسود، طمعکار، و بدجنس و کینه ای طرد شده اید ،

اگر بوسیله افراد فرصت طلب و سوء استفاده کننده طرد شده اید،


خــدا را صدهزار بار شـکر کنید زیـرا قهـر کردن کلاغ بنـفع باغبانست.

طرد شدن از طرف اینگونه افراد مانند اینست که راننده چند دقیقه قبل از سقوط به دره نابودی شما را با قهر و تلخی از ماشینش پیاده کرده است . الهی شکر برای چنین قهر کردن هایی .


بشما صمیمانه تبریک می گویم، امروز روز جشـن تولد شماست زیرا با فیض عظیم خدا از زیر خطرناکترین عمل جـراحـی سـرطان روحـی و روانی بیرون آمده اید. جراحی موفقیت آمیزتان مبارک باد.

خـدا بوسیله طردشـدن از طرف این افـراد ناسالم تمام تومورهای ناجوانمردی و نانجیبی را از سلول های مغزتان جدا کرده و تمام غـده های سرطانی ظلم و خیانت و سوء استفاده را از درون قلبتان بیرون آورده و عمری دوباره بشما بخشیده. البته که طرد شدن ساده نیست ولی زخمهایش درمان شدنی ست


سـه قدم برای شـفای زخمهای طرد شدگی:


قدم اول - لازم است در این روزها از فضای خطرناک اوهام و ابهام، تخیل و تصور، چــراها و شایدها، و اگر ها و اما هـا بیرون بیایـیـد و در دنیای واقعیت ها قدم بزنید. اگر میتوانید چند روز به سفر بروید .


قدم دوم - برای فروریختن زنجیرهای اسارت از وابستگی های نامعقولی که شما را به دره نابودی می کشانید با تمام جان و دل شـکرگزاری کنید و با دوستان دیگرتان با شادمانی جشن بگیرید. و اصلا تنها نمانید


قدم سوم - قلبتان را به خـدایی بسـپارید که در تمام مدتی که مشغول این افراد بی وفـا بودید وفادارانه کنارتان ایستاده و درب قلبتان را عاشقانه می کوبـد و می گوید اگر بازکنی داخل خواهم شد و با تو برای همیشه خواهم ماند. (مکاشفه ۳: ۲۰)


حضور عاشقانه خـدا تنها دوای مناسب است برای شـفای کامل زخم های طرد شـدگی. خدا مانند سامری نیکو در راه اریحا شخص مجروح و نیمه مرده و طرد شده را بحال خود رها نمیکند . خدا شما را تنها بخاطر خودتان دوست دارد و نه منافـع خودش.

جلیل سپهر