top of page

یک جواب برای پنج نیاز
برای ما فرزندی زاییده شد که اسم او عجیب - مشیر - خدای قدیر - پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.

( اشعیاء 9 : 6 )

اشعیاء ۲۷۰۰ سال قبل تولد مسیح را بعنوان تولد شخصیکه برطرف کننده پنج نیاز اصلی بشریت ست معرفی میکند و میگوید: فرزندی برای ما زاییده خواهد شدکه پاسخگوی نیازهای غیر قابل علاج دنیای ما است .


اولین عنوان :

اسم او عجیب است ( شگفت انگیز )

او کارهای عجیب و خارق العاده ای انجام داد از قبیل شفاها معجرات و زنده کردن مردگان و بخشیدن خلقت تازه که هیچکس در هیچ مقامی قادربه انجام آن نبود و این بزرگترین نیاز بشریت ست .


دومین عنوان :

اسم او مشیر است ( مشاورست )

او عالی ترین و مناسب ترین مشورت هایی که نیاز واقعی ماست را بما میدهد. زیرا تنها کسی ست که همشکل ما شده و دیروز و امروز و فردای ما و نیازهای واقعی مان را درک میکند و مناسب نیازمان مشورت میدهد .


سومین عنوان :

اسم او خدای قدیر است ( قادر مطلق )

بدون شک تمام قدرتهای سیاسی . نظامی . فرهنگی . مالی . جسمی . مقامی و اجتماعی این جهان در یک جایی و یک شرایطی به پایان میرسد ولی اقتدار او بی نظیر و غیر قابل شکست و ابدی ست زیرا تمامی قدرت به او داده شده و او سخاوتمندانه قدرتش را با همه انسانها تقسیم میکند .


چهارمین عنوان :

اسم او پدر سرمدی است ( پدر همیشگی )

فاجعه آمیز ترین اتفاق برای انسان داشتن پدری ست که هرگز پدری نمیکند. فرزندان زیادی با وجود داشتن پدر یتیم ند و خانه برایشان حس پرورشگاه را دارد . برای آنها فرق بودن در خانواده یا در پرورشگاه . خصوصی بودن یا عمومی بودن پرورشگاه ست. اشعیاء میگوید عیسی پدر همیشگی ست پدری برای همه فصلها . حتی وقتی پسر گمشده گرفتار دیار بعید. ارباب بعید و شغل بعید خوک چرانی شده و به نقطه آخر رسیده پدر او هنوز هم همان پدر دلسوز ست و دوان دوان آمده او را عاشقانه میپذیرد .


پنجمین عنوان :

اسم او سرور سلامتی است ( شاهزاده صلح روابط )

اکثر صلح ها بخاطر حفظ منافع . ترس از فرپاشی . سیاست مدارا . ناچاری و یا معامله کردن و امتیاز گرفتن بطور موقت بوجود میآید و مانند آتش زیر خاکستر در اولین فرصت شعله ور میشود.اما صلح الهی بوسیله پرداخت

غرامت بوجود میآید. مسیح بدنیا آمد و مزد گناه را بر صلیب پرداخت کرد و دیگر دلیلی برای جنگ وجود ندارد. صلح مسیح بمعنی جنگ نکردن نیست . بلکه به معنی " دلیلی برای جنگ نداشتن ست " از این سبب او شاهزاده صلح بین ما و خدا و سایر انسانها نامیده شد .


میلاد پر جلال عیسی مسیح به شما وهمه ساکنان جهان گرفتارآتش جنگ و نفرت و زیاده خواهی های تمام نشدنی مبارک باد .

جلیل سپهر

コメント


bottom of page