top of page

رمز نشکستن در طرد شدن هااحساس طرد شدگی یک احساس همگانی ست .همه ما در سنین مختلف طرد شدن را بنوعی تجربه کرده ایم . اما طرد شدن آخر کار نیست . افراد موفق کسانی هستند که وقتی دیگران آنها را طرد کردند هرگز رویای خودشان را ترک نکردند

موسی از طرف فرعون طرد شد ولی هرگز رویای خودش را ترک نکرد و به رهبری قوم خود رسید

یوسف از طرف برادرانش طرد شد ولی هرگز رویایش را ترک نکرد و نفر دوم مصر شد

داود از طرف شائول پادشاه طرد شد ولی هرگز رویایش را ترک نکرد و پادشاه قوم

دانیال از طرف همکارانش طرد شد ولی هرگز رویایش را ترک نکرد و نخست وزیر ایران شد

عیسی از طرف مردم زمان خودش طرد شد ولی رویایش هرگز را ترک نکرد و نجاتدهنده تمام ساکنان دنیا شد

مصیبت و فاجعه این نیست که دیگران ترا طرد کنند. مصیبت و فاجعه این است که تو خودت خودت را طرد کنی و رویای زندگی ات را کنار بگذاری و رغبت و انگیزه زندگی را از دست بدهی

تشویق تان میکنم اگر روزی دیگران شما را طرد کردند شما به هیچ قیمتی و به هیچ دلیلی خودتان را طرد نکنید . هرگز انکار کردن خودتان را جایگزین طرد شدن از طرف دیگران نکنید

زیرا طرد شدن از طرف دیگران اوج آمادگی شما برای شناخت خودتان است و بزرگترین صحنه ای ست که شما میتوانید نقش متحیر کننده " توکل کردن به خدا " را ایفا کنید و به سطح شگفت انگیزی از اعتماد بنفس تان برسید

خدا هیچ وقت هیچ کس را در هیچ موقعیتی ترک نکرده . همین حالا محبت خدا را در خودتان و ایمان خودتان در خداوند را باور کنید. گاهی خدا اجازه میدهد دیگران شما را طرد کنند تا شما استعداد و تواناییها و قابلیت های خودتان را کشف کنید و هویت و ماهیت و کیفیت خودتان را بشناسید و خودتان را زندگی کنید . این یک فرصت بینظیرست لطفا این فرصت را از دست ندهید

جلیل سپهر


Comments


bottom of page