تجربه شیرینی درتجربیات تلخ

Updated: Oct 17, 2020
زندگی تجربیات ترش و تـنـد و تلخ و شیرین متفاوت و گوناگونی دارد که قابل پیش بینی نیستند بنابرین نمیتوان همه مشکلات را با یک طریق حـل کرد. زیرا برای هر سوالی حکمت خاصی و برای هر مشکلی ابزار مخصوصی نیاز است. اول پطرس ۱: ۶ میگوید : بخاطر ایمان مان گرفتار تجربه های گوناگون شده و محزون میشویم . دوم قرنتیان ۴ : ۸ میگوید : درهر چیزی زحمت میکشم ولی در شکنجه روحی نیستم درحال تعقیب هستم ولی متروک نیستم گاهی افکنده میشوم ولی هلاک نیستم چطور پولس در تجربیات گوناگون تلخ نمیشود ؟؟؟ به دو وسیله الهی نگاه کنید وسیله اول حکمت گوناگون خدا در برابر تجربیات گوناگون ما میباشد. حکمت گوناگون خدا در برابر قدرتهای شرارت معلوم میشود .

افسسیان ۳ : ۱۰


وسیله دوم فیض گوناگون خدا در برابر تجربیات گوناگون ما است دیگران را با عطیه های گوناگون خود مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا خدمت کنید .

اول پطرس ۴ : ۱۰


حالا بهترمیفهمیم که چرا یعقوب ۱: ۲ میگوید : ای عزیزان وقتی که گرفتار تجربه های گوناگون میشوید کمال خوشی بدانید. خدا را شکر برای راهیکه خدا مهیا کرده تا در تجربیات گوناگون بتوانیم کمال خوشی را تجربه کنیم و در تلخی های زندگی شیرینی کلام او را بچشیم زیرا خدا در کنار همه تجربه های گوناگون زمینی ما فیض گوناگون آسمانی و حکمت گوناگون روح خودش را بما بخشیده است .

جلیل سپهر