Avoiding Deceptionعـــذر بــدتــر از گناه : وقـتی برای توجیه انتخاب اشتباه و رفتار غلط مان میگوییم " شیطان مرا گـول زد " خودمان را سنگ روی یخ میکنیم این عذر بدتر از گناه است . چون بزرگترین اعتراف برای اثبات مقصر بودن خودمان ست. در برابر جمله " شیطان گولم زد " این سوال پیش میآید : . چرا هنوز در شخصیت و ایمان و باور به ارزشهای الهی و انسانیت مان در وضعیتی هستیم که میتوانیم گول بخوریم ؟ و میتوانند گول مان بزنند ؟ . . چـرا ایمان و عشق و رابط هایمان آنقدر دارای استدلال محکم و دلیل واضح و برهان قاطع و جذابیت کافی نیست که ما را جذب کند و در برابر فریب شیطان و شیطان صفتان حفظ نمایـد ؟ درمان چیست ؟ . چطور میتوان فریب شیطان را به حد اقل رسانید ؟ بوسیله داشتن آگاهی . مطالعه و تحقیق و تمرکز بر روی احساسات زندگی و دعا و طلبیدن حکمت خدا و مشورتهای مناسب و اینکه ارزش آنچه داریم آنقدر برایمان مهم باشد که برای حفظ کردنش از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. . البته ما کامل نیستیم و امکان فریب همیشه هست ولی دلیلی برای ماندن در فریب و ادامه دادن به قربانی بودن شیطان وجود ندارد . ما دعوت نشده ایم به اینکه شیطان همیشه گول مان بزند و ما همیشه ناله کنیم که " دیدی باز دوباره شیطان گولم زد" . . . درختی که باد شاخه هایش را میشکند دست از تلاش نمیکشد و خود را به مرگ نمیسپارد چون از اقتدار ریشه هایش با خبرست و در برابر پاییزهای تلـخ تجــربه شــیرین بهاران را بــاور دارد. . . جـای ترس و نگرانی نیست . کافیست سیستم هــشدار دهنده روح القدوس را در زندگی مان دائما روشـن نگه داریم و نسبت به هر چیزی که از ایمان نیست یا شک داریم و نسبت به آن دو دل هستیم حساس باشیم و تا به یقین کامل نرسیدیم هیچ قولی ندهیم و هیچ حرکتی نکنیم . . دیـروز پولس گفت : از مکر و فریب های شیطان بی خبر نیستیم که بخاطراین ناآگاهی بتواند بر زندگی ما تسلط پیدا کند. دوم قرنتیان 2 : 11 . امــروز من و شما در برابر مکر های شـریر چــه میگوییم و چـه میکنیم ؟ جلیل سپهر