چی هستی مهم ست نه چی بودی

Updated: Oct 17, 2020
بهترست در مورد ما بگویند این شخص قبلا آدم افکنده و شکست خورده و گناهکاری بوده که با فیض خدا برخاسته و با خون مسیح از گناهانش آزاد شده . تا اینکه بگویند این شخص قبلا ایماندار بسیار فعال و پیروزمندی بوده که شبانه روز خدمت میکرده ولی حالا اینطور به گناه افتاده و خودش را آلوده کرده است . بعبارتی مهمتر از اینکه چطور بودیم و چطور شروع کردیم اینست که چطور هستیم و چطور تمام میکنیم . متمرکز حرفهاییکه درباره گذشته شما میزنند نباشید مهم امروزست

وقتی دیگران گذشته شما را بیادتان میآورند و دائما آنرا بشما سرکوفت میزنند بینهایت خوشحال باشید چون هیچ بدی و گناه و دلیل محکوم کننده وعلت تحقیر آمیزی در زندگی امروزتان نیافته اند هللویاه برای عمل تبدیل کننده خدا در زندگی شما. بنابراین آنهـا مجبورند به گذشته شما مراجعه کنند و این یعنی اینکه شما تولد تازه در خداوند یافته اید و چیزهای کهنه در گذشته و امروز چیزی برای محکومیت و سرزنش در زندگی تان ندارید . بشما این تبدیل الهی را تبریک میگویم .

جلیل سپهر