تحقیق کنی چی داری ؟

Updated: Jun 10در خانه چه داري ؟

وقتى زنى نااميد بخاطر عدم توانايى مالى در برابر طلبكاران تضرع كرد . اليشع به او گفت " در خانه چه داري ؟ " . . وقتى آنچه داريد را بحضور خـدا ببريد و با طرح خـدا در زندگي تان همكاري كنيد خـدا آنچه دارد را بكار ميبرد تا شما آنچه بايد داشته باشيد را تجربه كنيد . . زن گفت ظرف كوچك روغن دارم اليشع روشي را به زن نشان داد كه تمام ظرفهاى خالى اش پر شد و به اليشع گفت همه ظرفهاى خالى ام پر شده . امروز هم خـدا روش منحصر بفردي براي يكايك ما دارد تا ظرفهاى خالي مان پر بشود . . خـدا ميخواهد قبل از اينكه فكر كنيم چه ميخواهيم ابتدا معلوم كنيم چه داريم ؟ . باور كنيد آنچه داريد براي آنچه بايد داشته باشيد كافي است . اگر آنرا با تمام دل و جان بدست هاي متبحر و خلاق خـدا بسپاريد . جليل سپهر