وقتی رابطه ای را قطع میکنی

Updated: Sep 2, 2020سر قطع شده یک مار مردی را در تگزاس آمریکا نیش زد و برای نجات جانش به او ۲۶ واحد پادزهر تزریق شد. جنیفر ساتکلیف، گفت همسرم بعد از جدا کردن سرمار میخواست او را دور بیندازد، ولی سر جدا شده مار او را نیش زده . وقتی گناه یا عادت خاصی را در زندگی ترک میکنیم یا از یک رابطه اشتباه با شخصی که دائما خیانت میکند بیرون میآییم معنی اش این نیست که همه چیز در یک لحظه و با یک تصمیم برای همیشه تمام شده . زیرا احساس آن - فکر آن - خاطره آن - وسوسه آن هنوز هم بسراغمان میآید و با اینکه قطع شده هنوز هم قادرست از لحاظ فکری و احساسی نیش مان بزند . وقتی گناه وعادت بدی را کنار گذاشتید از هرچیز مربوط به آن دوری کنید و جای خالی اش را با خواندن کلام خدا و سرودهای پرستشی پرکنید .

همچنین اگرکسی باید از زندگیتان بیرون میرفت حتما عکسها و نامه ها و یادگاریها و شماره تلفنش را از خود دور کنید و بوسیله مشارکت با افراد سالم از یادش فاصله بگیرید به دوستان مشترکتان بگویید در موردش صحبت نکنند .

مسیح گفت روح شرارتی که از زندگی شما بیرون برود حتما برمیگردد و اگر قلب شما را خالی ببیند هفت برابر قویتر از قبل وارد زندگی تان میشود . نکته خیلی مهم : یادتان باشد وقتی شما گناه یا شخصی را ترک میکنید "شما تصمیم گرفته اید او را ترک کنید" ولی او هنوز تصمیم نگرفته شما را ترک کند بنابرین حتما برمیگردد . مسیح دیروز سر مار گناه را بر روی صلیب قطع کرد امروز ما باید از فکر و خاطره آن دور بشویم مبادا از سـر قطع شده " خاطرات گذشته " امروز نیش بخوریم .

جلیل سپهر