لطفا به بند هایتان عادت نکنید

Updated: Aug 28, 2020
" به زنجیرهای زندگی ات فکرنکن ونگرانشان نباش یکروزی پاره خواهند شد " این فـریبکارانه ترین وعده ای ست که میخواهد مسئولیت امروزت را از تو سلب کند و ترا به امید فـردایی خیالی از صحنه واقعی تلاش امروز بیرون کند و توآهسته آهسته به بندهایت عادت کنی . عادت کردن به زنجیرهای اسارت موفق آمیزترین تلاش شریر برای نابودی نسل بشریت است . وقتی به بند هایت عادت کردی دیگر از دوری اش رنج میبری

وقتی به بند هایت عادت کردی تمام ضربه هایش را توجیه میکنی

وقتی به بند هایت عادت کردی حاضری هرگونه هزینه ای پرداخت کنی

وقتی به بند هایت عادت کردی چشمانت را آگاهانه به روی آزادی میبندی

مانند کسیکه به مواد مخدرعادت کرده و با وجودیکه میداند با هرتزریقی دارد مثل شمع آب میشود ولی تا به مرگ وتا به خاک و خاکسترکشاندن خانه و خانواده اش هم حاضر نیست آنرا از خود دورکند.


فاجعه و مصیبت خانمانسوزجامعه بشری وجـود بند های شرارت نیست بلکه فاجعه واقعی انسان معاصراعتیادش به بـنـد های شرارت ست . بنابر این در برابرجمله فریبکارانه " بند ها یکروزی برای همه پاره خواهند شد " جمله درست اینست که بگویی" بندها تنها برای کسانی پاره خواهد شد که هرگز به بندهایشان عادت نکرده باشـند " لطفا به بـند ها و بن بست هایتان عادت نکنید. جلیل سپهر