Decisions & Resultsسالها قبل وقتی در ترکیه زندگی میکردم دوستی گفت: آقای سپهرهمه مهمانان ما باعث برکت مـا میشوند . گفتم البته که همه افـراد با شخصیت های مختلف و نیتهای بـد و خوب و رفتارهای پسندیده و ناپسند نـمیتوانند باعث برکت شما باشند . گفت باور کنید همه مارا برکت میدهند . گفتم چــطور ؟ گفت : . عـده ای با آمدنشان به خانه ما و عده ای با رفتنشان ازخانه ما باعث برکت ما میشوند " این لازمترین درس آنروز من در ترکیه بود که تمرکزم را از شرایط کوتاه مدت به شرایط دراز مدت زندگی تغییر دهم " . امروز هم اگر دوست تان یا همکار تان ناجوانمردی کرده یا اگر عضو یا خادم کلیسای تان کمک لطفی کرده یا کسیکه به او خدمت کرده اید بی معرفتی کرده و یا حتی اگر همسرتان خیانت کرده صد ا لبته که درد دارید و صد البته که اشک میریزید و احساس رنج و شکسته شدن میکنید و دچـار خونریزی های عاطفی شده اید و دوران بینهایت سخت و آزار دهنده ای را میگذرانید و خدا اینرا میبینـد و بیتفاوت نمیگذرد . . این درد و رنج کاملا طبیعیست ولی لطفا هیچ تصمیمی دراین شرایط خشم وعصبانیت نگیرید چون بیشتر ضربه میخورید .بلکه بگذارید دوران خشم و عصبانیتان فروکش کند و خودتان را کاملا بازیافت کنید و بتوانید زوایای گوناگون شرایط را ببینید . . و بعد بوسیله باورهایتان به نتیجه نهایی و ثمره طولانی مدت شرایط تان نگاه کنید و با دعا و دریافت هدایت روح خدا و مشورت با مشـاورین ذیـربط به موضوعی که دارید یک تصمیم قطعی و نهایی بگیرید . . البته قبول این مطلب برای یوسف در شرایطی که گرفتار ناجوانمردی برادران و تحقـیر و توطئه است سخت ست ولی وقتی در نهایت به مقام دوم مصر رسید فهمید که : . برای موفقیت نهایی " هم ناجوانمردی برادرانش هم توطئه زن خبیث فوطیفار هم بی وفایی دوستانش و هم شرایط خشکسالی پیش رویش برایش باعث برکت او بود . عـدو شود سبب خیر اگر خـدا خواهد . با ایمان میگویم شما هم روزی خواهید گفت: همه آنانیکه وفادارانه کنارم ماندن وهمه آنانیکه با بی وفایی ترکم کردند هر دو باعث موفقیت من شدند . جلیل سپهر