با خودت تنها ننشین

Updated: Sep 5, 2020با خودت تنها ننشین و نگو من فقط با خدا رابطه دارم هیچ نیاز وهیچ کاری هم با کسی ندارم . خدا خودش با من صحبت میکند و کلامش را مانند باران بر سرم میریزد . البته که خدا شخصا با ما صحبت میکند ولی فراموش نکنیم ما بدن مسیح هستیم و تمام اعضای یک بدن در همکاری و هماهنگی در کنار هم و با هم کار میکنند . همچنین مسیح سر کلیساست و تمام اعضای بدن باید از سر فرمان بگیرند نه از احساس و سلیقه و میل خودشان و سر کلیسا عیسی مسیح هرعضوی را درهمکاری مستقیم با عضو دیگربکار میگیرد . خیلی مواظب دلایل منطقی وعلمی و خصوصا روحانی خودمان برای تنها ماندن باشیم . نکند بهانه ای باشـد برای توجیه نافرمانی عضوی از مسیح که سـرکلیسا ست. طبیعتا عضوی از بدن که از سـر فرمان نمیگیرد و عصب هایش نسبت به فرمان مغز هیچ واکنشی نشان نمیدهد را عضـو فلج مینامند . اگر به هر دلیلی انزوا و تنهایی را انتخاب کرده اید همین حالا تجدید نـظر کنید و به جمعی که باعث برکت و بنا و تسلی شما میشود بپیوندید . زیرا خطر تنهایی از درد تحمل کسانیکه هم سلیقه شما نیستند بمراتب بیشترست. کلام خدا میگوید : از باهم آمدن در جماعت غافل مشوید . جلیل سپهر