Enjoy Simple Joysدر خداوند شاد باشید و باز هم میگویم شاد باشید . فلیپیان 4 : 4 . برای شـادی منتظر وسایل خاص و زمان مخصوص نباشید . از ساده ترین ها از ناچیز ترین ها از کمترینها از بی ارزش ترین ها لذت زندگی بسازیم. . بچه که بودیم از نخ قرقره از سر شیشه نوشابه از پوست آدامس از چند تا سنگ ریزه از یه لوله خودکار خالی از یه توپ پاره پلاستیکی از سرقیچی های خیاطی از یک حوله تا شده بشکل عروسک بازی بزرگی میساختیم و ساعتها لذت میبردیم خسـته میـشدیم با اشـتیاق غـذا میخوردیم و میخوابیدیم . . نه چون مشکلات نبود بود ولی ما حس نمیکردیم چون بچه بودیم نه سرپرست خانواده . امروز هم بگذاریم خدا سرپرست خانواده باشه و ما فرزندان او . . مسیح گفت: هر که ملکوت خدا را مثل طفل باور نکند نمیتواند وارد آن بشود. لوقا 18 : 17 زندگی را هم فقط باید مثل طفل باور کنیم نه هیچ جور دیگه " بگذارید خــدا ســر خانواده باشـد و شما فرزند او " . معطل وسایل نباشید . رمــز اینست که بفهمیم " لذت بردن از زندگی انگیزه میخواهد نه وسیله ".و خدا حاضرست انگیزه هـر روزمان را بما عطا کند.

اگر به ابتدای آیه فیلیپیان 4:4 دقت کنید میگوید در خـداوند شاد باشید نه در وسایل . حضور خدا تمام انگیزه ایست که ما برای شـاد بودن نیاز داریم. برایتان دوشنبه ای پــر از انگیزه آرزو میکنم . جلیل سپهر