!... آنچه آرزو کـنـید

Updated: Sep 2, 2020
واقعی ترین حقیقت زندگی اینست که اعمال امروزمان مقصد فـردایمان را میسازد. بطور مثال : اگر من امروز از مرکز امریکا بطرف شرق امریکا رانندگی کنم طبیعتا فردا به لس آنجلس نخواهم رسید. هرچند که در آرزویش باشم و درموردش حـرفهای مثبت وبا احساسی بزنم هرچند که با ایمان برایش دعا کنم و روزه بگیرم و سرود پرستشی بخوانم هرچند که همه مقدسین و رسولان و انبیاء شبانه روز بـرایم شفاعت کنند هرچند که از فرماندار کالیفرنیا دعوتنامه رسمی داشته باشم و شخصا منتظرم باشد هرچند که پسرعموی شهردارلس آنجلس و پسرخاله رئیس دانشگاه استنفورد باشم هرچند که دست اندرکاران هالیوود و رسانه های خبری یک شـبه مرا معروف کنند بدون شک مادامیکه بطرف شرق میروم هر لحظه از لس آنجلس دورتر و به نیویورک نزدیکتر خواهم شد و فردا بجای سواحل اقیانوس آرام سر از رودخانه هادسن نیویورک در خواهم آورد.هیچ ربطی هم به جنسیت و ملیت وعضویت کلیسا و نژاد و رنگ و زبان و سواد و ثروت و سلیقه و مدل ماشین و برند لباسم ندارد . قانون " آنچه بکاریم همانرا درو میکنیم " یک قانون ثابت الهی ست و با سفارشنامه اولیا و معروفیت تلویزیونی و رابطه خانوادگی با قدیسین و کلمات انشاله و اگر و اما و نـذر و صدقه و خیرات تغییر نمیکند .

بدون شک همه ما فــردا به مقصدی میرسیم که امروز در جهتش چه مخفیانه و چـه آشکارا قـدم برمیداریم و فرزندانمان نیز در زیر سایه همان درختی خواهند نشست که ما امروز نهالـش را میکاریم.

جلیل سپهر