سورپرایز پدر و مادر

Updated: Sep 6, 2020
پدرو مادرعزیزتان را دریابید.آنها را با خلاقیت های متنوع تان سورپرایز کنید . البته ممکن است پدر و مادر خیلی افراد مانند من دیگر با ما نباشند روح همگی شان شاد . ولی ما هـا هم میتوانیم یک پدر یا مادررا سورپرایز کنیم . اگر به اطراف مان نگاه کنیم حتما مادران و پدرانی که تنها هستند را خواهیم یافت و اگرهم نیافتیم در بیمارستانها و آسایشگاههای سالمندان بفراوانی وجود دارند. میتوانیم به آنها سربزنیم و آنها را با یک لبخند و هدیه کوچک سورپرایزشان کنیم . اتفاقا سورپرایزآنها بیشتر مـزه میدهد چون اصلا از شما هیچ توقـعی ندارند و فکرش را هم نمیکنند که شما آنها را سوپرایز کنید و این خیلی بیشتر بـدل خودتان میـچـسـبـد و روح شما را صیقل میدهد و ا حساس شما را شادمان میسازد و از زندگی بیشتراز قبل لـذت خواهید برد .

سالمندان گنجینه حرفهای نشنیده وخاطرات تجربه شده ای هستند که با شنیدن و دانستن شان کمک بزرگی به سلامتی و امنیت تصمیمات امروزمان میکنند و با آنها سفری فراتر از زمان حال خواهیم داشت. لطفا چالش سوپرایزکردن والدین را جدی بگیرید و هرگزسالمندان را تنها نگذارید .

جلیل سپهر