اگر محبت نداشته باشی

Updated: Aug 28, 2020
در هیچ مقامی . با هیچ مدرک و امکانات و استعداد و بوجه ای نمیتوان خدمت موثری کرد اگر در دل مان محبت بدون قید و شرط و بدون چشم داشت نداشته باشیم و آتش عشق خدا و انسانهایی که آفریده در وجودمان شعله ور نشده باشد. کلام خدا میگوید : اگر به زبان فرشته ها صحبت کنی ولی محبت نداشته باشی اگر بتوانی مانند پیامبران نبوت کنی ولی محبت نداشته باشی اگر جمـیع اسرار و علم عالم را بـدانی ولی محبت نداشته باشی اگر با ایمانت بتوانی کوهها را منتقل کنی ولی محبت نداشته باشی اگر همه اموالت را بعنوان نــذر و صدقه بدهی ولی محبت نداشته باشی اگر جسمت را برای صواب به شعله آتش بسپاری ولی محبت نداشته باشی مانند نـحـاس " ظروف صدا داری مثل تشت و آفتابه مسی" و سنج تو خالی هستی که از دستت به زمین بیفتد و صدا ی بی معنی بدهد . بدون هیچ نت خاص و مفهومی و یا اینکه ثمر و نتیجه و سودی داشته باشـد . اول قرنتیان ۱۳ : ۱ تا ۳

امـا اگر محبت داشته باشیم حتی با دست خالی هم دلهای خالی را لبریز از خوشی و مهربانی خواهیم کرد . ثمره خدمت با محبت هرگز از بين نميرود زيرا محبت هرگز ساقط نميشود .

جلیل سپهر