جزیره اسرار آمیز تنهایی

Updated: Jun 10وقتی در شخصیت و رفتارمان مانند جزیره تنهایی در وسط اقیانوس افکار مان دور از ساحل ارتباطات سالم اجتماعی بسر ببریم آنوقت راه را برای ایجاد دوستی ها مشکل و شاید هم غیر ممکن ساخته ایم . . آنوقت آنها برای ایجاد دوستی با ما ابتدا باید ما را مانند جزیره اسرار آمیزی کشف کنند و این برایشان هزینه میبرد و وقتی کسی برای ارتباط با شما هزینه زیادی پرداخت کند آنوقت توقعش از شما مطابق هزینه ای که پرداخت کرده بالا خواهد بود. .

هرگز دور از اجتماعات در خلوت خود منتظر آمدن دوست نباشید . بلکه دوست خوب را در ساختن پل ارتباطی دوستی های خوب خـلق کنید . لطفا خالق دوستانتان باشید نه گــدای دوستی هایـشان . جلیل سپهر