Lord of Goldبـار دیـگر تـرا به حضور خـود قـایـم خواهم ساخت . ارمیا 15 : 19 . حقیقت بزرگ و مهم کلام خدا اینست که در ایمان به عیسی مسیح برای همه اشخاصیکه بارها افتاده اند بارها شکست خورده اند و بارها در نگاه بی اعتماد و ناامیدانه دیگران تحقیرشده و در زیر ضربه های عاطفی و روحی خرد شده و حتی خودشان هم ازخودشان ناامید شده اند عالیترین و بینظیر ترین و شگفت انگیز ترین امید بجهت بازگشت و آزادی و بازیافت هـویت ارزشمند شـان وجـود دارد. چون خدای ما خدای بار دیگرست . . . صمیمانه و با افتخار به این عزیزان میگویم شما طلای ارزشمندی هستید که اگر با شرایط روزگار لباسها یتان کثیف شده ولی هنوز همان طلای ارزرشمند هستید و فقط باید با فیض خدا دوش بگیرید و خدا عطر معرفت مسیح را برسر شما خواهد ریخت و خواهید دید و خواهند دید که چه باشکوه میدرخشید . . هرگز به نگاه و حرف مردم توجه نکنید بلکه به ضربان قلب خودتان گوش کنید که با هر ضربه ای یک بار دیگر خدای عاشق امیدوارانه بر در قلبتان میکوبد و میگوید همین حالا قلبت را باز کن تا آخـر و عاقبت ترا از اول تو چنان نیکوتر و باشکوه تر بسازم که همه در حیرت بمانند . . دوست نازنین دوباره برخاستن بینظیرتان را درعمل خلاقانه و زنده کننده مسیح باور کنید . یادتان باشد هیچ گناهی بزرگتر از فیض خدا و هیچ شکستی عمیقتر از رحمت بینظیرش نیست . این حقیقت را چهل است که به چشمم دیده ام . مبارک خدا باشید جلیل سپهر