Make the Right Moveوقـتـی شــاه ت را سـرنـگون کـنـند !!! زندگی مانند بازی شطرنج خیلی ظریف و حساس و نیازمند به خوب اندیشیدن و خوب محاسبه کردن و خوب بر اعصابت مسلط بودن است. یک حرکت اشتباه و محاسبه نشده میتواند اسبت را به عقب براند فیل ت را بزند وزیرت را کیــش کند و شــاه ت را سرنگون سازد . . زمانیکه توانستند شــاه ت را سرنگون کنند آنوقت این تــوهستی که " کـیـش و مـات " شده ای نه مهره های شطرنج زیرا آنهـا مهره اند و در بازی بعدی دوباره به صحنه برگردانیده میشوند. . مبادا روزی تنها و مغبون در کنار صفحه زندگی نشسته و با افسوس و حسرت و پشیمانی بگوییم ایکاش آن روز آن حرکت اشتباه را نمیکردم . . مهم است که هر چه زودتر قواعد بازی زندگی را از کلام خدا بیاموزیم و مابقی عمر را هنرمندانه و محاسبه شده و با حوصله تر بازی کنیم . . قانون پیروزی در شطرنج فقط کیش و مات نشدن نیست بلکه چگونه از کیش و مات بیرون آمدن است و ما تنها بوسیله عیسایی میتوانیم از کیش و مات های زندگی بیرون بیاییم که خودش بعد از سه روز از مردگان برخاسته از قبر بیرون آمد . . کلام خدا پر ست از قهرمانان پیروزمندی که روزی گرفتار کیش و مات های زندگی بودند و با ایمان به مسیح دوباره برخاستند و مابقی را در موکب ظفر مسیح قدم زدند همین حالا درهر کجای شطرنج زندگی کم آورده اید از او سوال کنید . او زمان و نوع حرکت مهــره بعدی را بشما خــواهد آمـوخت . جلیل سپهر