top of page

پارازیت بر روی باورهای مان

Updated: Aug 25, 2020پــارازیـت انداختن بر روی امواج رادیویی و تلویزیونی یکی از شناخته شده ترین راههای برهم زدن و جلوگیری کردن رابطه افراد با دنیای خارج از خودشان ست . . کاری که شیطان برای جلوگیری از رابطه انسان با خدا انجام داده دقیقا همین پارازیت انداختن بر روی موضوع دعـا بمنظور جلوگیری از ارتباط مستقیم بین انسان و خداست. . . شیطان در بعضی جاها پارازیت های خــرافـات و انسان پرستی و قدیس پرستی و سنگ و چوب و قبر مردگان پرستی را بر روی دعـای افراد انداخته است . . . در بعضی جاها هم پارازیت منفعت طلبی را بر روی امواج دعــا انداخته بطوریکه افراد در دعا تنها منافع و نیازها و توقعات مالی و ثروت و کامیابی و رسیدن به خواسته های خودشان را انتظار میکشند بدون اینکه انتظار داشته باشند و یا اجازه بدهند خدا در دعا خدا دل و فکر آنها را تغییر دهـد . . بنابراین بخاطر وجود این پارازیت های شـریر افـراد زیادی وقتی دعا میکنند به تنها چیزی که هرگز فکر نمیکنند ایجاد رابطه صمیمی و تبدیل کننده با خــداست . . . تنها راه رفـع پارازیت های شریر در هنگام دعا اینست که در روح خدا دعا کنیم نه در احـساس خودمان . به این آیه در کتاب رومیان توجه کنید . روح القدوس در دعا ضعفهای ما را کمک میکند زیرا آنچه که باید دعا کنیم را نمیدانیم لکن روح خدا برای ما شفاعت میکند . بعبارتی ما را در دعا راهنمایی و هدایت میکند . رومیان ۸ : ۲۶

ادامـه دادن به دعایی که از آن انتظار تبدیل شدن بوسیله فیض خدا و توقع ماندن در حضور خدا را نداریم یعنی گوش دادن به پارازیت هایی که بر روی امواج رادیویی باورهای مان انداخته شده است .

جلیل سپهر

bottom of page