با دلتنگی هایت چکار میکنی ؟

Updated: Sep 2, 2020

در دلـتـنـگی ها چطورخود را از ویروس افسردگی محافظت کنیم ؟

شائول وقتی دلـش برای سموئیل تنگ شد به فالگیری و احضار ارواح روی آورد داود وقتی دلش برای ابشالوم تنگ شد تا صبح از غصه نــعره میکـشید یعقوب وقتی دلـش برای یوسف تنگ شد به کلبه احـزان رفت و خود را حبس کرد شمشون وقتی دلش برای همسرش تنگ شد به انتقامجویی روی آورد ارمیا وقتی دلش برای مملکتش تنگ شد اشک ریخت و به پیغمبرگریان معروف شد

اما پولس وقتی دلش تنگ شد از زندان شادترین وامید بخش ترین و تشویق آمیزترین رساله را به فیلیپیان نـوشت. چطور؟ به دو روش کتابمقدسی: روش اول:

پولس در دلتنگی هایش متمرکز خاطرات گذشته و از دست رفته خودش نبود بلکه به نکات مثبت طرف مقابلش که هنوز وجود داشت فکر میکرد .

دوم تیموتائوس ۱ : ۳ تا ۷

پولس دردلتنگی به تیموتائوس میگوید در دعاها به تو - به وفاداری تو - به ایمان بیریای تو و به مسح وعطایایی که همین حالا داری فکر میکنم . تو هم به استعداد وعطیه خدا که بتو داده فکرکن و مشغول برافروختن و شعله ور کردن آن باش. این خیلی عالیه روش دوم :

پولس در دلتنگی هایش دائما از محبت خـدا تغذیه میکرد . او لیست هفت عامل شکست درزندگی را در رومیان ۸ : ۳۵ تا ۳۹ اعلام میکند: مصیبت - دلتنگی - جفا - قحطی - تهیدستی - خطرات - شمشیر اما میگوید اینها قادر نیستند ما را شکست دهند زیرا با محبت مسیح در همه چیز پیروزی زیاده از حــد داریم . کیست که ما را از محبت مسیح جدا کند ؟ جالبست پولس دلتنگی را همـردیف زخم شمشیر و مصیبت و تهیدستی میداند و معتقد است در دلتنگی ها تغذیه کردن از محبت خداست که نمیگذارد ویروس افسردگی وارد افکار ما بشود. زیرا محبت خدا مانند شـیر مادرهم مواد غـذایی کامل را دارد وهم دارای آنتی بیوتیک های لازم برای حفاظت طفل در برابر ویروس هاست .

جلیل سپهر