Respect the Rankاولین چیزی که درخدمت سربازی یادمان دادند احترام به " درجه نظامی" بود. یک افسر بما گفت باید درهرحالتیکه هستید هر کجا که این درجه را دیدید به آن سلام نظامی بدهید و احترام بگذارید . چون این احترام به شخص یا مکان نیست بلکه احترام به ارتش ست و عدم احترام تنبیه نظامی دارد . و برای اینکه اهمیت حرفهایش را نشان بدهد یک سطل آشغال را بلند کرد و درجه نظامی را جلوی آن گرفت و گفت حتی اگر روی سطل آشغال دیدید باید به این درجه احترام بگذارید . . . آنروز یک حقیقت مهم برایم آشکار شد که احترام گذاشتن و محبت کردن به دیگران احترام و محبت به خالق آنهاست نه الزاما لیاقت و سزاواری آنها . بنابراین برای احترام گذاشتن و محبت کردن و کوتاه آمدن و بخشیدن و تواضع نشان دادن افراد را دستچـین نکنید و بدنبال انسانهاییکه فکر میکنید با سلیقه و میل شما شایسته احترام و محبت هستند نگردید. . فرق مهم بین نظام انسانها و ملکوت خدا اینست که در نظامها احترام را فقط باید به مافـوق گذاشت ولی در ملکوت جـــز خــدا هیچ مافوقی وجود ندارد و تنها باید بخاطراحترام به خدا به همه مردم احترام گذاشت زیرا همه یک " درجه و ارزش برابر" دارند و کسی زیر دست کسی و یا مافوق کسی نیست . . همینکه همه انسانها از هر دین و عقیـده و نـژاد و رنگ و زبـان و جنسیت و ملیـتی " درجــه و نشان مخلوق خدا بودن " دارند کافیست که آنها را محبت و احترام کنیم . زیرا این محبت و احترام به خالـق مخلوق است نه به مخلوق خالق . . فراموش نکنیم تنها انگیزه " جـسم پوشـیدن کلمه خـدا " که بصورت عیسی مسیح به جهان خاکی ما وارد شـد محبت بی دریغ و بی حـد خدا به همه انسانهای همه جای دنیـا در همه نسلها در همه زمـانها بـود . جلیل سپهر