مهاجرت یعنی تبدیل نهال به قلمه

Updated: Aug 26, 2020
۲۳ سپتامبر ۱۹۹۴ وقتی اولین قدم را به داخل هواپیمایی گذاشتم که نقطه شروع مهاجرتم بود برای چند لحظه برگشتم به ساختمان فرودگاه مهرآباد نگاه کردم. و حس کردم دلـم را درآنجا جا گذاشته ام و از پشت پنجره فرودگاه دارد بمن نگاه میکند و میگوید چــرا ؟ . وارد هواپیما شدم سرجایم نشستم و چشمان خیسم را به کف هواپیما دوختم .هیچ جوابی برای چراهای دلم نداشتم . به اتفاقات آنروزها فکرکردم به فامیلم به خانه ام به کلیسایم به مسئولیتم برای خانواده . و به رویایی که برای خدمتم داشتم. سرم را بلند کردم و برای آخرین بار به ساختمان فرودگاه نگاه کردم ولی دیگر دلم درآنجا نبود. میخواستم یکبار دیگرببینمش . دقایقی بعد هواپیما حرکت کرد و ازآن بالا آخرین نگاه های حسرت بارم را خاکی که ریشه هایم دراو بود انداختم تا اینکه سرزمین پدری ام در میان ابـرها محو و ناپدید شـد .


یکمرتبه حس کردم من دیگرنهال کاشته شده درسرزمین نیاکانم نیستم بلکه مرا از تنه بریده اند وحالا به قلمه ای تبدیل شده ام و نمیدانم شرایط روزگار قرارست مرا به کدام درختی پیوند بزند . آنروز اول ماه مهر روز بازگشایی مدارس و شروع پاییز بود . گویا من به کلاس مهاجرت پا میگذاشتم و اینطور پاییز دیدار سـرزمینم شـروع شد .

وقتی درفرودگاه آتاتورک استانبول به زمین نشستم متوجه شدم دلم با من آمده . بمن گفت: قول بده هیچ وقت هیچ جا بدون من نروی. زیرا جایی که جسم ت باشد ولی دلت نباشد آنجا جهنم ست و جایی که دلت باشد ولی جسم ت نباشد دق میکنی.


بدون دلت هیچ کاری نکن .

بدون دلت هیچ تصمیمی نگیر .

بدون دلت هیچ حرفی نـزن و

بدون دلت هیچ فکری نکن تا بتوانی هرجا هستی خوشحال باشی .


گفتم آه دور از وطنم چطورمیتوانم درجایی دیگر خوشحال باشم؟ گفت نگران نباش. وطن فقط خاک و خشت و آجر و در و دیوار نیست . وطن یک هویت و یک اصالت و فرهنگ است. اگرعشق وطن داشته باشی درهرجا که بروی به همه انسانها محبت میکنی . به همه انسانها ازهر نژاد و ملیتی عشق میورزی و به سعادتشان اهمیت میدهی زیرا که دوستی اصالت و فرهنگ بشر دوستانه نیاکان تو درسرزمین پدری ات ایران باستان است . ولبخند معنا داری زد و گفت بخاطر داشته باش : برای ایرانی بودن تنها احساسات ملی داشتن کافی نیست . برای ایرانی بودن مهمتر از اینکه « تو دروطن » باشی اینست که « وطن درتو » باشد وآبرویش را هیچ کجا نبری و سلامتی و صلح و سعادتش را از خدا طلب کنی.

جلیل سپهر