وظیفه ای بالاتر از خـدمـت

Updated: Oct 17, 2020:

همه خدمات حتی خدمت کلام خـدا در کلیسا یک " دعـوت الهی" است و همه این حـق را دارند که آنرا بپذیرند یا رد کنند ولی خدمت کردن به خانواده در خانه یک " وظیفه الهی" میباشد که هیچ حقی برای انجام ندادن آن نداریم و خـدا هیچ خدمتی را از هیچکسی در بیرون از خانه نمیپذیرد مگر اینکه ابتدا وظیفه اش را در داخل خانه به نیکویی انجام داده باشد. مطمئنا بدون مـا " خدمت کلیسا " زمین نمیماند زیرا افراد زیادی هستند که دعوت به خدمت دارند و میتوانند خدمت کنند. ولی جایگاه " وظیفه مـا در خانواده " بدون ما خالی خواهد ماند زیرا هیچکس دیگری در دنیا وجود ندارد که بجای ما برای فرزندانمان پدر و مادر باشد و یا برای همسرمان نقش همسر را ایفا کند. لطفا خانواده را قربانی خدمت به دیگران نکنید و تقصیررا به گردن کارخدا نیندازید با قربانی شدن مسیح بر روی صلیب هیچ نیازی به قربانی شدن خانواده شما نیست چنانکه اجازه نداد ابراهیم پسرش اسحاق را برای خدا قربانی کند. شما در خدمت کلیسا شاخه ای از درخـتــی هستید که شاخه های زیادی مثل شما دارد ولی در خـانه و خانواده شما تنها مهره ای هستید که بود و نبودتـان مسـیر سرنوشت خانواده را تغییر میدهد . وظیفه ما در خانه زیر بنای خدمت ما در بیرون خانه است . امروز زیر بنای خدمت مان را طوری محکم بسازیم که فـردا برکات خدمت مان قربانی ضعف روابط و فقـر

عاطفی خانواد مان نـشود.

جلیل سپهر