لطفا چترت را ببند

Updated: Aug 26, 2020

گاهی باید چترت را ببندی و در زیر باران قدم بزنی و بگذاری حسابی خیس شـوی آنقدر که همه غبار نشسته بر سر و رویت شسته شود و از لباسهای اتو کشـیده ات شرشرآب راه بیفتد و بوی باران بـدهـی.آنگاه زندگی را بیشتر از چارچوبه های خشک و کلیشه های تکراری وعرف و سنت های دست و پا گیرت تجربه خواهی کرد . . همچنین در زیر باران رحمت خدا چتر توکل به مراسم مذهبی و پناه بردن به اعمال شخصی و قالب های دیکته شده ات را ببند و درحضورش بدون ترس از بهم ریختن آرایش زاهدانه ات قدم بزن آنقدر که در باران رحمتش حسابی خیس شوی و گرد و غبارغرور و ادعاهایت شسته شود . . آنگاه شیرینی حضور خدا را بیشتر از آنچه در بالای منبرها شنیده ای و در شعر شاعران خوانده ای و در خلسه عـارفـان دیــده ای تجربه خواهی کرد . لطفا در زیر باران فیض خــدا چـتـرت را ببند .

جلیل سپهر