Sound of Pressure

Updated: Jan 28سیم های گیتار صدای یکنواختی دارنــد مگر اینکه بوسیله فشار انگشت بر روی بخش های متفاوت آن صدایش تغییر کند ایجاد .

فرق من و یک نوازنده چیره دست در این است که من آهنگ خاصی ندارم و شناختی از محل نت های تنظیم شده بر روی سیم ها هم ندارم و نمیدانم به چه قسمتهای سیم باید فشار بیاورم بنابرین صداها ناهنجار و گوشخراش خواهد شد . امـا نوازنده چیره دست میداند دقیقا انگشت خود را در چه نقطه ای از سیم بگذارد و چقدر فشار بیاورد که صدایش موافق همان آهنگی باشـد که در رویای دلـش دارد . . . اجازه بدهید انگشتان ماهــر و هنرمند خدا بر روی سـیم های زندگی تان قرار بگیرد . او آهنگ زیبایی دارد و میخواهد آنرا روی زندگی ما پیاده کند . بگذارید خدا درهر بخشی از زندگی ما که صلاح میداند فشار بیاورد و حتی محدودیت ایجاد کند . در نهایت خواهخید فهمید صدایی دلنشینی که از زندگی شما شنیده شده بدون فشارهایی که در راه ایمانتان تحمل کرده اید غیر ممکن بوده است . . . امروز معروفیت صدای تــار جلیل شهناز و ویلون ابولحسن صبا و سنتور فرامرز پایور و گیتار ویگن و تمبک حسین تهرانی و نـــی حسن ناهید و کمانچه اصغر بهاری و فــلوت عـماد رام بخاطر فــشارهای حسابشده ایست که آنروزها این نوابغ موسیقی بر روی آنها میآورده انـد. . دوست عزیز از فــشارها و زحمات و محدودیت هاییکه ییکه بخاطر باورهایت متحمل میشوی نگران نباش بگذار خــدا آهنگ دلـش را بوسیله تو بنوازد . جلیل سپهر .