رمزموفقیت

Updated: Sep 4, 2020رمز اصلی موفقيت درهركارى اينست كه قبل از فهميدن اينكه " چگونه انجامش بدهيم؟ " ابتدا بفهميم " چــرا بايد انجامش بدهيم؟ ". خانواده و کلیسا و شهر و مملکتی موفق میشود که قبل ازسرمایه گذاری بر روی چگونه موفق شــوم ؟ ابتدا بر روی چــرا باید موفق شـوم ؟ سرمایه گذاری کنند. زیرا وقتي اهمیت و ارزش " چرا باید موفق بشویم ؟ " را فهمیدیم آنوقت منتظر وسیله و تصمیم و اجازه دیگران نخواهیم ماند. بلکه خودمان راهي براي چگونه موفق شدن خلق خواهيم كرد و ديگرهيچ مشكلی قـادر به متوقف كردن ما نخواهد بود. دلیل اکثرشکست ها نداشتن انگیزه ست نه کمبود وسیله و نداشتن فرصت.و این بزرگترین نیاز منو شما به خواندن و شنیدن کلام خداست که مملو از ایـده های خلاقانه است تا بتوانیم با پیروزی در موکب ظفر مسیح قدم بزنیم.


جلیل سپهر