تفاوت ها را بپذیر

Updated: Aug 26, 2020در پاییز دمای هوا یکی ست میزان وزش باد هم یکی ست . مکان و زمان هم یکی ست . اما رنگ درختها متفاوت است و هر کدام رنگ منحصر بخودش را دارد . . این پیغام پاییز است که در برخورد با مشکلات مشابهه واکنش افـراد متفاوت است چرا ؟ چون همانطور که نوع درخت ها با هم فرق میکند نوع شخصیت و ظرفیت انسانها هم فرق میکند . . پاییز میگوید از همه انتظار نداشته باشید که در برخورد با یک موضوع خاص دقیقا مثل شما واکنش نشان بدهند . هرگز ظرفیت خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. هرگز به کسی نگویید : اگر من جای تو بودم طور دیگری رفتار میکردم . لطفا تفاوت ها را بپذیرید وبه تفاوت ها احترام بگذارید . زیبایی پاییز در تفاوت رنگ هاست . جلیل سپهر