در کجا ایستاده ای ؟

Updated: Aug 27, 2020

در فیلم مستندی دیدم که خرسهای قطبی روزانه چندین کیلومتر راه میروند تا خوراک پیدا کنند و بالاخره به تجربه میفهمند که بر روی یخ و برف هیچ غذایی نیست بلکه غذای آنها در زیر یخ هاست . پس بدنبال سوراخی میگردند که فک ها مجبورند برای نفس کشیدن از آنجا بیرون بیایند .آنها بطور غریزی میدانند که با صبر و متانت و بدون غر زدن و نعره کشیدن و ناله کردن ساعتها بالای سر آن سوراخ بدون کوچکترین حرکتی بایستند تا فک ها بیرون بیایند و همینکه احساس میکنند فکی به سوراخ نزدیک میشود نفس خود را حبس میکنند و آماده شکار میشوند . ما هم گاهی در جای اشتباهی بدنبال برکات خدا میگردیم . زیاد تلاش میکنیم . غر میزنیم ناله میکنیم و به هر دری میزنیم . درحالیکه برکات خدا در زیر پای ماست و باید مکان خاصی که میتواند برکت خدا جاری شود را پیدا کنیم و بایستیم و با صبر انتظار بکشیم . وعده های خدا برای تزئین کتابمقدس و موضوع سخنرانی واعظین نوشته نشده بلکه حتما در زندگی ما تحـقـق خواهند یافت زمانیکه جایگاه مناسب خود را در خداوند پیدا کنیم.

جلیل سپهر