از اسارت حرف مردم آزاد شو

Updated: Sep 1, 2020

شـما زمانی برده و بنده و غلام و کنیز و نوکر و کلفت و زندانی و اسیر کسی که پشت سرتان بدگویی میکند میشوید که حرفهایش برایتان مهمتر و با ارزشتر از حرفهای نیکویی که خـدا قبل از تـولدتان در مورد شما زده است باشـد. کلید این قفـس در دست خودتان ست و نه هیچ کسی دیگر. هرچقدر بیشتربه حرفهای خدا درمورد خودتان اهمیت بدهید حرفهای دیگران برایتان بی اهمیت ترمیشود و شما صدای شکستن و باز شـدن درب قفـس اسـارت حرفهای یاوه و صدتا یک غاز مردم را خواهید شنید . لطفا به سخنانی که خدا در مورد شخص شما میگوید بیشترازگذشته توجه کنید او چیزی دارد بشما بگوید که بدگوییهای دیگران را برایتان بی اهمیت و باطل بسازد. امیدوارم همین حالا درهرکجا که هستید اگر خود را اسیرحرفهای بی ارزش مردم میبینید برخیزید و بخودتان بگویید : ای جان من چرا ازحرف ونظر بیمارگونه مردم پریشان گشته ای؟ توحق انتخاب داری که بین شنیدن حرف خدا و نشنیدن حرف مردم یکی را برگزینی . همین حالا کلید مرگ و حیات روحیه و احساس شما در دست شماست آنرا نادیده نگیرید . مبارک خدا باشید. جلیل سپهر