Why Jesus Came to Earthوقتی به گلخانه میروید با اشتیاق گلها را میبویید و لمس میکنید چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید.

وقتی به موزه میروید با علاقه در مورد آنها سوال میکنید چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید . وقتی به کشتی تفریحی میروید با شوق به همه طبقات رفته و همه برنامه ها را میبینید چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید . وقتی به شهر بازی میروید با هیجان فراوان زیر آفتاب درصف های طولانی میایستید تا از امکانات آن استفاده کنید چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید . وقتی به سینما و تاتر و کنسرت میروید با تمام دل متمرکز صحنه میشوید تا از نمایش و اجرا کاملا بهره مند شوید چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید و چون برای لذت بردن رفته اید لذت هم خواهید برد . . در ایـن سفرها تیخ خار - شلوغی - تنه زدن - آفتاب و صف طولانی - صدای بلند و تاریکی را نادیده میگیرید کلی هم با جوک و خنده و با هزاران آب و تاب درباره اش صحبت میکنید و میگویید جایتان خالی خیلی خوش گذشت؟ . . به این موضوع که کسی حتما شما را درک کند فکر نکرده اید چـرا ؟ چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید و " قانون لذت بردن از زندگی درک کردن زندگی است " نه درک شدن از طرف سایر مـسافران. .

مسیح گفت من آمده انم تا بوسیله نجات و تعلیم و اقتدارم همه انسانها زندگی را درک کنند و آنرا بیشتر و بهتر تحصیل کنند و از آن لـذت ببرند . یوحنا 10 : 10 . دوست عزیز این هدف مسیح برای من و شماست شما چـه هدفی در سفر زندگی برای خودتان دارید ؟ جلیل سپهر