شرایط امروز - رویای فردا

Updated: Sep 2, 2020

با پسرجوانی در رستوانی نهار میخوردیم صاحب رستوران که دوستش بود به او گفت یکی از گارسن های من که دختر جوان مجردی ست بعد از کار وقت آزاد دارد میخواهی با هم آشنایتان کنم بروید یک نوشیدنی با هم بخورید ؟ پسر جوان گفت نه مرسی . او هم شانه اش را بالا انداخت رفت. گفتم تصمیمت خیلی خوب بود ولی انگیزت چی بود ؟ چرا این تقاضا رواینقدر سریع رد کردی؟ گفت : من فوتبال امریکایی بازی میکنم و مطمئنم یـه روزی بازیکن حرفه ای پولسازمیشم انوقت خیلی ها سعی میکنن با ترفند چیزی از من بعنوان باج بگیرن. بنابرین باید اینروزا خیلی مواظب حرف زدن و رفتارو خصوصا بیرون رفتنام با افرادیکه نمیشناسم باشم . از دوراندیشیش خوشم آمد و گفتم آفرین بتو با این آینده نگری شگفت انگیزت . درحین برگشتن به حرف پولس درفیلیپیان۳: ۱۳ و۱۴ فکر کردم که میگوید :

آنچه درعقب است را فراموش کرده و خویشتن را به سوی آنچه در پیش است میکشم و درپی مقصد میکوشم .چقدر برای پولس و همه ما که هدفی در زندگی داریم مهمه که امروز با توجه به نتیجه و انتظاری که از زندگی فردایمان داریم زندگی کنیم . برای اینکه رفتار امروزمان مقصد فردایمان را نابود نکند باید بگذاریم مقصد فـردایمان رفتار امروزمان را کنترل کند و رویای وسیع فردایمان حـدود امروزمان را وسعت ببخشد وگــرنه حدود امروزمان رویای فردا یمان را کوچک خواهد ساخت.

جلیل سپهر