کوچه خاطره ها 

باغ شارون کرج با کشیش حسین سودمند.سال ۱۹۸۱ 
اولین روزی که بعد از فهمیدن شهادت کشیش حسین سودمند بهمراه خانواده اش به محل  دفن ایشان رفتیم  سال۱۹۹۰میلادی
 کنفرانس جوانان - باغ شارون کرج تابستان سال  ۱۹۸۱ میلادی