top of page
غیرتی که مذبح خدا را به آتش میکشد- ۱۷ جولای ۲۰۲۴
00:00 / 45:24
آتشی که در سیل ها زبانه می کشد- ۷ جولای ۲۰۲۴
00:00 / 44:33
چگونه آتش روح را بر افرازیم- ۳۰ جون ۲۰۲۴
00:00 / 48:49
کمربند خدا- ۲۳ جون ۲۰۲۴
00:00 / 37:16
مشکلاتت را در آتش بیانداز- ۲ جون ۲۰۲۴
00:00 / 39:51
مواظب انگیزه ات باش- ۲۶ می ۲۰۲۴
00:00 / 41:05
روز پنطیکاست- ۱۹ می ۲۰۲۴
00:00 / 53:34
مادر اعجازگر- ۱۲ می ۲۰۲۴
00:00 / 38:35
طرز تفکر دره ها و قله ها- ۵ می ۲۰۲۴
00:00 / 39:46
تبدیل دره تهدید به دره برکت- ۲۸ آپریل ۲۰۲۴
00:00 / 44:14
تبدیل دره اشکها به لبخند ها- ۲۱ آپریل ۲۰۲۴
00:00 / 43:49
تبدیل دره نا امیدی به دروازه امید- ۱۴ آپریل ۲۰۲۴
00:00 / 30:01
دری گشاده پیش روی تو- ۷ آپریل ۲۰۲۴
00:00 / 37:37
شراب نو در مشک نو- ۱۷ مارچ ۲۰۲۴
00:00 / 34:59
عبور از دره های زندگی- ۱۰ مارچ ۲۰۲۴
00:00 / 54:24
ایمان مساوی زن و مرد- ۳ مارچ ۲۰۲۴
00:00 / 50:12
تغییر ضعف به قدرت- ۲۵ فوریه ۲۰۲۴
00:00 / 45:58
چه میخواهی - ۷ ژانویه ۲۰۲۴
00:00 / 1:00:33
خواستنها و نخواستنها - ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳
00:00 / 44:05
خدای مهیا کننده - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳
00:00 / 46:42
در انتظار قدردانی - ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳
00:00 / 36:49
از شکرگذاری تا به شکر گذاری-۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
00:00 / 36:42
دره شک و تردید- ۵ نوامبر ۲۰۲۳
00:00 / 41:17
آتش غیرت و شناخت- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳
00:00 / 52:07
چون در میان آب بروی- ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳
00:00 / 46:03
خوابیدن در میان آتش افروزان- ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳
00:00 / 41:52
عهد ایستادن بر روی ارزش ها- کنفرانس ملبورن استرالیا- ۱۰ اکتبر۲۰۲۳
00:00 / 46:15
با فیض، نه با مزد- ۱ اکتبر ۲۰۲۳
00:00 / 39:47
مواظب دام و تله های شریر باش-۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳
00:00 / 46:52
شغالهای کوچک, تاکستان‌های بزرگ- ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
00:00 / 44:45
گنج ها و تونل ها- ۳ سپتامبر ۲۰۲۳
00:00 / 45:52
وجدان پسندیده خدا- ۲۷ آگوست ۲۰۲۳
00:00 / 47:47
اقتدار ندای وجدان- ۲۰ آگوست ۲۰۲۳
00:00 / 48:54
سیستم امنیتی روحی-۱۳ آگوست ۲۰۲۳
00:00 / 52:18
وجدان آسوده- ۶ آگوست ۲۰۲۳
00:00 / 40:23
خدمات تسلی بخش- ۳۰ جولای ۲۰۲۳
00:00 / 52:24
خدمت‌های آسیب زننده- ۲۳ جولای ۲۰۲۳
00:00 / 45:20
اشکها و لبخند ها- ۱۶ جولای ۲۰۲۳
00:00 / 47:35
شبان و گله- ۹ جولای ۲۰۲۳
00:00 / 43:57
ایمان تو کجاست؟- ۲ جولای ۲۰۲۳
00:00 / 41:28
برآورد و تأمل- ۲۵ جون ۲۰۲۳
00:00 / 43:52
زندگی از زاویه نگاه پدر- ۱۸ جون ۲۰۲۳
00:00 / 46:45
طریق های غیر قابل حدس روح القدس- ۲۸ می ۲۰۲۳
00:00 / 51:46
برکت یک تبدیل است- ۲۱ می ۲۰۲۳
00:00 / 49:57
رمز گشایی راز هویت مادر- ۱۴ می ۲۰۲۳
00:00 / 36:42
بهترین حرکت در بدترین شرایط- ۷ می ۲۰۲۳
00:00 / 43:08
برکت یک انتخاب است- ۳۰ آپریل ۲۰۲۳
00:00 / 41:27
پریدن از روی حصارها- ۲۳ آپریل ۲۰۲۳
00:00 / 45:31
تجربیات دیروز، باورهای امروز- ۱۶ آپریل ۲۰۲۳
00:00 / 37:49
قیام مسیح نوبر قیام ما است- ۹ آپریل ۲۰۲۳
00:00 / 48:34
تو شخص لایقی هستی- ۲۶ مارچ ۲۰۲۳
00:00 / 46:39
آتش غیرت و اشتیاق الهی- ۱۲ مارچ ۲۰۲۳
00:00 / 42:39
چراغ خدا، چراغ دان من- ۵ مارچ ۲۰۲۳
00:00 / 47:41
هویت دلی که راغب ست- ۲۶ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 46:55
وقتی احیاء شدی- ۱۹ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 20:57
رابطه فیض خدا با مسیولیت ما- ۱۹ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 38:41
جاییکه نمیتوان عبور کرد- ۱۸ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 27:45
به خانه کوزه گر برو- ۱۸ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 40:39
طریق های متفاوت خدا برای احیاء- ۱۸ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 27:12
در صف پیروزمندان- ۱۷ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 50:01
همسایه من کیست؟- ۵ فوریه ۲۰۲۳
00:00 / 35:14
برو به خانه کوزه گر- ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳
00:00 / 46:45
شهر تبدیل و احیاء- ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳
00:00 / 35:13
گیر کار تو کجاست- ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳
00:00 / 42:30
سال احیای روحانی- ۸ ژانویه ۲۰۲۳
00:00 / 39:30
ناله راحیل در کریسمس مسیح- ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲
00:00 / 20:48
چرا مسیح به دنیا آمد- ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲
00:00 / 26:07
راه خوشبختی- ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲
00:00 / 29:20
ناله راحیل در کریسمس مسیح- ۴ دسامبر ۲۰۲۲
00:00 / 29:06
مثل برگ همیشه سبز باش- ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲
00:00 / 47:35
در طریق شکر گذاری- ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲
00:00 / 50:21
اقتدار تبدیل کننده شکر گذاری- ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲
00:00 / 45:24
زندان شکرگزاری-۶نوامبر ۲۰۲۲
00:00 / 48:29
وقتی خدا با ماست- ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲
00:00 / 52:03
چگونه خسته خاطر نشوم- ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲
00:00 / 48:54
ما فرزندان وعده هستیم-۱۶ اکتبر ۲۰۲۲
00:00 / 50:25
انگیزه های درونی- ۹ اکتبر ۲۰۲۲
00:00 / 55:41
شاه کلید تمام درهای بسته زندگی- ۲ اکتبر ۲۰۲۲
00:00 / 48:52
وقتی چنین امیدی داری- ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲
00:00 / 43:19
شما همکاران خدا هستید- ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲
00:00 / 45:38
رویای خدا، نه آرزوی تو- ۴ سپتامبر ۲۰۲۲
00:00 / 43:25
بهترین انتخاب در بدترین شرایط- ۲۸ آگوست ۲۰۲۲
00:00 / 38:09
گمشده ات را پیدا کن- ۲۱ آگوست ۲۰۲۲
00:00 / 45:03
چراغ و جارو- ۱۴ آگوست ۲۰۲۲
00:00 / 38:35
گنجی که باید کشف شود- ۷ آگوست ۲۰۲۲
00:00 / 45:05
شما مرا که میدانید- ۳۱ جولای ۲۰۲۲
00:00 / 36:46
برخورد با افکار منفی- ۲۴ جولای ۲۰۲۲
00:00 / 36:37
در ایمانت به اندازه کافی سرعت بگیر- ۱۷ جولای ۲۰۲۲
00:00 / 37:35
آزادی مسیح- ۳ جولای ۲۰۲۲
00:00 / 37:53
طرح خدا در نتوانستنهای ما- ۲۶ جون ۲۰۲۲
00:00 / 42:27
پدری برای تمام فصلها- ۱۹ جون ۲۰۲۲
00:00 / 36:57
وقتی روح خدا بر می خیزاند- ۱۲ جون ۲۰۲۲
00:00 / 45:45
خداوند شبان من است- ۵ جون ۲۰۲۲
00:00 / 19:41
روح ترس الهی بخش سوم (ثمرات ترس الهی)- ۲۹ می ۲۰۲۲
00:00 / 50:24
روح ترس الهی بخش دو- ۲۲ می ۲۰۲۲
00:00 / 49:39
یوکابد مادر موسی- ۱۵ می ۲۰۲۲
00:00 / 21:11
جنگاوری از جنس آسمان- ۸ می ۲۰۲۲
00:00 / 46:21
چگونه بر ترسهایم غلبه کنم؟ - ۱ می ۲۰۲۲
00:00 / 46:45
چه میراثی را محافظت میکنی-۲۴ آپریل ۲۰۲۲
00:00 / 36:52
تغییر دادن تصویرهای غیر قابل تغییر- ۱۷ آپریل ۲۰۲۲
00:00 / 45:03
بگذار خدا، خدا باشد - ۱۰ آپریل ۲۰۲۲
00:00 / 35:59
یوغ مسیح- ۲۷ مارچ ۲۰۲۲
00:00 / 30:34
خانه تکانی قبل از عید نوروز- ۱۳ مارچ ۲۰۲۲
00:00 / 41:50
به اندازه درکمان زندگی می کنیم- ۲۷ فوریه ۲۰۲۲
00:00 / 41:02
خدا محبت است- ۱۳ فوریه ۲۰۲۲
00:00 / 44:35
عشق نخستین- ۶ فوریه ۲۰۲۲
00:00 / 28:50
آنانیکه خدای خود را دوست دارند- ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲
00:00 / 42:48
آنکه در ماست- ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲
00:00 / 36:42
خدا آنجا نیست، اینجا در قلب من است- ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱
00:00 / 35:07
عمانوئیل را تجربه کن- ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱
00:00 / 41:44
جایی به اندازه یک آخور- ۵ دسامبر ۲۰۲۱
00:00 / 37:50
در جایی باش که باید باشی- ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
00:00 / 44:20
وفاداری- ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱
00:00 / 29:57
سرنوشت یک انتخاب است- ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱
00:00 / 45:20
تبدیل غم عظیم به شادی عظیم- ۷ نوامبر ۲۰۲۱
00:00 / 31:38
برکاتت را بشمار- ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱
00:00 / 55:43
برخیز، بسترت را جمع کن- ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱
00:00 / 46:37
بگذار خدا دلت را به تو نشان دهد- ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱
00:00 / 45:50
فصل ایستادن- ۳ اکتبر ۲۰۲۱
00:00 / 1:02:33
وقتی بایستی- ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱
00:00 / 44:44
مرز بین عقیده و ایمان- ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱
00:00 / 58:28
کجا پنهان شدی آدم؟- ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱
00:00 / 58:51
خدای تو کجاست- ۵ سپتامبر ۲۰۲۱
00:00 / 42:55
نقابت را بردار- ۲۹ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 31:05
شعله ایمانت را بر افروز- ۲۲ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 47:16
تعلیم متحیر کننده- ۱۵ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 51:49
به جهت اهل خانه ات کشتی بساز- ۸ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 47:53
بگذار خدا عبور کند. ۱ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 43:46
بندهایت را به دریا بیانداز-۲۵ جولای ۲۰۲۱
00:00 / 42:49
رسیدن به بندر مراد- ۱۸ جولای ۲۰۲۱
00:00 / 38:24
خدای من, پدر نهان بین- ۲۷ جون ۲۰۲۱
00:00 / 50:05
پدر جمیع رحمتها- ۲۰ جون ۲۰۲۱
00:00 / 52:37
لمسی جدید مسحی تازه- ۱۳ جون ۲۰۲۱
00:00 / 43:00
میخواهم زندگی کنم- ۶ جون ۲۰۲۱
00:00 / 50:44
کاشتن بذر امید در قحطی اعتماد (۲)- ۳۰ می ۲۰۲۱
00:00 / 51:44
وقتی روح القدس میاید (۱)- ۲۳ می ۲۰۲۱
00:00 / 46:17
وداع شیرین- ۱۶ می ۲۰۲۱
00:00 / 38:09
معجزه ای به نام مادر- ۹ می ۲۰۲۱
00:00 / 37:13
به تو به خاطر خودت احترام می گذارم- ۱۸ آپریل ۲۰۲۱
00:00 / 40:42
از شرم تا سرافرازی شماره یک- ۱۱ آپریل ۲۰۲۱
00:00 / 46:15
او برخاسته است- ۴ آپریل ۲۰۲۱
00:00 / 44:12
وقتی عیسی به اورشلیم بیاید- ۲۸ مارچ ۲۰۲۱
00:00 / 40:07
قدرت فکر مسیح-۱۴ مارچ ۲۰۲۱
00:00 / 45:31
پنج مسئولیت نسبت به یکدیگر- ۲۸ فوریه ۲۰۲۱
00:00 / 56:39
روحی تازه در دنیایی کهنه- ۲۱ فوریه ۲۰۲۱
00:00 / 55:44
انگیزه ای در بیابان زندگی- ۷ فوریه ۲۰۲۱
00:00 / 45:07
کاشتن در بیابان زندگی-۳۱ ژانویه ۲۰۲۱
00:00 / 54:05
رویائی در بیابان زندگی- ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱
00:00 / 44:05
پیغامی در بیابان‌های زندگی- ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱
00:00 / 40:45
طرح خدا برای عبور از بیابان- ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱
00:00 / 45:20
عبور پیروزمندانه از بیابان تجربیات-۳ژانویه ۲۰۲۱
00:00 / 41:58
مسافری برای شبی- ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰
00:00 / 39:21
کریسمس در طبقه چهل و سوم- ۶ دسامبر ۲۰۲۰
00:00 / 41:59
وقتی نگاهت تغییر میکند- ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰
00:00 / 39:21
شکر گذاری- ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰
00:00 / 52:50
همکاران ملکوتیم نه فقط همراهان- ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰
00:00 / 42:46
عمربه کمال- ۸ نوامبر ۲۰۲۰
00:00 / 34:58
من کیستم- ۱ نوامبر ۲۰۲۰
00:00 / 41:20
خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت شماره دو- ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰
00:00 / 48:25
خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت شماره یک - ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰
00:00 / 46:21
خوشا به حال صلح کنندگان- ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
00:00 / 49:32
خوشا به حال پاک دلان- ۴ اکتبر ۲۰۲۰
00:00 / 48:03
خوشا به حال رحم کنندگان- ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰
00:00 / 43:43
خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت- ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰
00:00 / 39:40
خوشا به حال ماتمیان- ۶ سپتامبر ۲۰۲۰
00:00 / 33:05
خوش به حال مسکینان در روح- ۳۰ آگوست ۲۰۲۰
00:00 / 37:39
هوشیار و بیدار باشید-۲۳ آگوست ۲۰۲۰
00:00 / 51:42
لطفآ عطرت را عوض کن- ۱۶ آگوست ۲۰۲۰
00:00 / 40:24
ماموریت مسیح- ۹ آگوست ۲۰۲۰
00:00 / 43:49
شما نمک جهان هستید- ۲ آگوست ۲۰۲۰
00:00 / 49:02
نور عالم- ۲۶ جولای ۲۰۲۰
00:00 / 40:35
علامت نیکو- ۱۹ جولای ۲۰۲۰
00:00 / 45:47
رودخانه اردن زندگی-۱۲ جولای ۲۰۲۰
00:00 / 47:54
علامتها و پیغامها- ۵ جولای ۲۰۲۰
00:00 / 41:51
آواره- ۲۸ جون ۲۰۲۰
00:00 / 41:04
پدر- ۲۱ جون ۲۰۲۰
00:00 / 41:43
زندگیت را کجا کاشته ای؟- ۱۴ جون ۲۰۲۰
00:00 / 45:52
فروتنی- ۷ جون ۲۰۲۰
00:00 / 43:04
ثمره روح القدس- ۳۱ می ۲۰۲۰
00:00 / 1:00:14
منتظرین خدا- ۲۴ می ۲۰۲۰
00:00 / 49:18
میخواهم تمام کنم- ۱۷ می ۲۰۲۰
00:00 / 51:22
رهایی از نهیبها- ۱۵ مارچ ۲۰۲۰
00:00 / 47:38
وقتی به آخر میرسی- ۸ مارچ ۲۰۲۰
00:00 / 33:47
دری که خدا برایت گشوده، نبند- ۱ مارچ ۲۰۲۰
00:00 / 49:53
خدا انتظار میکشد-۱۶ فوریه ۲۰۲۰
00:00 / 54:54
خدا وقتی دارد-۹ فوریه ۲۰۲۰
00:00 / 44:31
وقت را دریابید- ۲ فوریه ۲۰۲۰
00:00 / 51:51
روح ها را بیازمایید-۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
00:00 / 42:10
فیض و رسالت- ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰
00:00 / 41:28
از چه روحی کنترل میشوی- ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰
00:00 / 42:41
غیرت خدا- ۵ ژانویه ۲۰۲۰
00:00 / 39:36
جنگ نیکوی ایمان- ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹
00:00 / 51:48
جنگ روحانی- ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹
00:00 / 38:08
نگاه خدا به شخص ما- ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹
00:00 / 46:10
تفکر ما- ۶ اکتبر ۲۰۱۹
00:00 / 50:50
زندگی شخصی ما- ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹
00:00 / 34:21
نگاه خدا به زندگی ما- ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹
00:00 / 44:55
لمس با صحبت- ۸ سپتامبر ۲۰۱۹
00:00 / 44:49
لمس با نگاه- ۱ سپتامبر ۲۰۱۹
00:00 / 42:40
لمس با دست-۲۵ آگوست ۲۰۱۹
00:00 / 40:37
از کلبه احزان بیرون بیا- ۲۱ جولای ۲۰۱۹
00:00 / 38:22
تفکر نو-۱۴ جولای ۲۰۱۹
00:00 / 41:10
وقتی روح خدا بر تو میدمد- ۲ جون ۲۰۱۹
00:00 / 51:46
بده در راه خدا- ۲۶ می ۲۰۱۹
00:00 / 34:28
مادر- ۱۲ می ۲۰۱۹
00:00 / 51:28
در بسته- ۵ می ۲۰۱۹
00:00 / 48:15
بیدار باشید- ۲۹ آپریل ۲۰۱۹
00:00 / 33:31
ایمان و عمل- ۲۲ آپریل ۲۰۱۹
00:00 / 48:41
تازگی- ۷ آپریل ۲۰۱۹
00:00 / 54:40
ایمان- ۱۰ مارچ ۲۰۱۹
00:00 / 48:01
معجزه روح- ۲۴ فوریه ۲۰۱۹
00:00 / 43:47
معجزه ایمان- ۱۷ فوریه ۲۰۱۹
00:00 / 48:47
معجزه محبت- ۱۰ فوریه ۲۰۱۹
00:00 / 34:28
معجزه نان- ۳ فوریه ۲۰۱۹
00:00 / 50:26
دعوت بلند خدا ۴- ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹
00:00 / 39:50
دعوت بلند خدا ۳- ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹
00:00 / 35:42
دعوت بلند خدا ۲- ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹
00:00 / 41:46
دعوت بلند خدا ۱- ۶ ژانویه ۲۰۱۹
00:00 / 45:02
من چیزهای نو بوجود می آورم- ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸
00:00 / 31:19
در ابتدا کلمه بود- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸
00:00 / 29:43
کریسمس و تصمیمات نو-۲ دسامبر ۲۰۱۸
00:00 / 35:21
وقتیکه هفت بار بیافتیم- ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸
00:00 / 32:03
جایی که رویا نیست نابود میشود- ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸
00:00 / 39:04
رویای زندگی ما- ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸
00:00 / 31:40
از مسیرت جدا نشو- ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸
00:00 / 33:04
ترس از نا آگاهی- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸
00:00 / 37:09
ایمان را تجربه کنیم- ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸
00:00 / 43:33
من از کدام گروه هستم- ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸
00:00 / 34:38
خدایا بدون تو هیچ جا نمیروم- ۹ سپتامبر ۲۰۱۸
00:00 / 35:13
اعمال ما نشانگر مقصد ماست- ۲۶ آگوست ۲۰۱۸
00:00 / 32:52
من چیزهای نو بوجود میاورم- ۲۰ آگوست ۲۰۱۸
00:00 / 41:48
اقتدارت را پیدا کن- ۲۲ جولای ۲۰۱۸
00:00 / 36:15
هر توطعه ای میتواند بر عکس شود- ۱۷ جون ۲۰۱۸
00:00 / 23:21
چگونه میتوان سخن نیکو گفت- ۱۰ جون ۲۰۱۸
00:00 / 39:53
شفا و ایمان- ۳ جون ۲۰۱۸
00:00 / 28:00
خدا در ماست- ۲۰ می ۲۰۱۸
00:00 / 36:37
ایستادگی- ۱۳ می ۲۰۱۸
00:00 / 36:59
ترس- ۲۹ آپریل ۲۰۱۸
00:00 / 33:41
به صورتی دیگر- ۱۵ آپریل ۲۰۱۸
00:00 / 35:25
راهی دیگر- ۱۸ مارچ ۲۰۱۸
00:00 / 23:52
ایمان گمشده- ۱۱ مارچ ۲۰۱۸
00:00 / 28:03
حق شکسته دل از دوست ترحم است- ۴ مارچ ۲۰۱۸
00:00 / 32:17
نشانهای ما- ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸
00:00 / 36:49
آیا خدا در میان هست؟ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸
00:00 / 30:49
انگیزه- ۲۱ آگوست ۲۰۱۷هوستون
00:00 / 30:24
انگیزه- ۲۰ آگوست ۲۰۱۷هوستون
00:00 / 45:12
به دنبال من بیا- ۲۰ آگوست ۲۰۱۷
00:00 / 45:02
انگیزه- ۱۹ آگوست ۲۰۱۷هوستون
00:00 / 39:41
انگیزه- ۱۸ آگوست ۲۰۱۷هوستون
00:00 / 54:02
جایگاه انگشتر اقتدار- ۶ نوامبر ۲۰۱۶
00:00 / 47:09
چگونه حرکت کنیم- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 45:03
توبه کنید، ملکوت خدا نزدیک است- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 43:02
طرح خدا برای زندگی ما- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 51:47
چگونه اعتدال پیدا کنم- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 40:56
چرا مسیحی هستم- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 48:16
جان من به آرامی خود برگرد- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 54:17
توقف دیگر بس است- ماه جون ۲۰۱۶ سن حوزه
00:00 / 43:10
در راه کریسمس، ترک کردن- ۵ دسامبر ۲۰۱۰
00:00 / 38:42
دروازه نائین- ۷ نوامبر ۲۰۱۰
00:00 / 45:10
یک زن و دو پنجره- ۲۸ مارچ ۲۰۱۰
00:00 / 37:21
زمین نیکی- ۲۱ مارچ ۲۰۱۰
00:00 / 37:39
وقتی غروب خدا را نمیدانی- ۱۴ مارچ ۲۰۱۰
00:00 / 39:09
نعره خرس و ناله کبوتر- ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹
00:00 / 31:34
تو شخص مناسبی برای شریر نیستی- ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹
00:00 / 46:59
چشمم آب نمیخورد- ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹
00:00 / 43:04
دیار بعید- ۴ اکتبر ۲۰۰۹
00:00 / 46:17
امضاء آخر سال- ۳۰ دسامبر ۲۰۰۷
00:00 / 36:16
وقتی غروب خود را نمیدانی- ۵ آگوست ۲۰۰۷
00:00 / 41:02
جان تشنه- ۲ ژانویه ۲۰۰۵
00:00 / 42:44
پنجره باز به سوی آسمان- ۲۷ جون ۲۰۰۴
00:00 / 21:04
وقتیکه خدا سکوت میکند- ۲۰ جون ۲۰۰۴
00:00 / 47:08
وضعیتی دیگر- ۱۱ ژانویه ۲۰۰۴
00:00 / 43:43
راز گل سرخ- ۳ آگوست ۲۰۰۳
00:00 / 35:01
مقر خدا در تنگیها- ۲۸ آپریل ۲۰۰۲
00:00 / 44:03
برگ آخر- ۷ آپریل ۲۰۰۲
00:00 / 49:13
فقط سخنی بگو- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۲
00:00 / 43:51
طلیتا قومی- ۳۰ دسامبر ۲۰۰۱
00:00 / 55:35
چوپانان گله ها- ۱۶ دسامبر ۲۰۰۱
00:00 / 56:19
سامری نیکو- ۹ دسامبر ۲۰۰۱
00:00 / 38:48
دروازه بزرگ و کارساز- ۲۵ نوامبر ۲۰۰۱
00:00 / 51:09
اتحاد و یگانگی ایمانداران- ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
00:00 / 53:06
آنانیکه خدای خود را میشناسند- ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
00:00 / 47:40
کلام در دهان- ۳ جون ۲۰۰۱
00:00 / 57:04
صلح کنندگان- ۲۷ می ۲۰۰۱
00:00 / 51:24
از بندگی تا فرزند خواندگی- ۲۰ می ۲۰۰۱
00:00 / 45:43
خانه بر سنگ- ۱۳ می ۲۰۰۱
00:00 / 41:01
کشف راز زندگی- ۶ می ۲۰۰۱
00:00 / 47:59
خانواده- ۲۹ آپریل ۲۰۰۱
00:00 / 49:13
تمرکزت کجاست- ۱۱ فوریه ۲۰۰۱
00:00 / 44:12
صلیب پنجم- ۴ فوریه ۲۰۰۱
00:00 / 38:44
زلزله روحانی- ۱۰ جون ۲۰۰۰
00:00 / 37:23
لمس کردن- استانبول- ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴
00:00 / 38:01
زندگی یوسف- استانبول- ۷ اکتبر ۱۹۹۴
00:00 / 35:56
این سپید پوشان- استانبول ترکیه- ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۴
00:00 / 29:45
حرکت درون- استانبول ترکیه- ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۴
00:00 / 44:23
bottom of page