خدای تو کجاست- ۵ سپتامبر ۲۰۲۱
00:00 / 42:55
نقابت را بردار- ۲۹ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 31:05
شعله ایمانت را بر افروز- ۲۲ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 47:16
تعلیم متحیر کننده- ۱۵ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 51:49
به جهت اهل خانه ات کشتی بساز- ۸ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 47:53
بگذار خدا عبور کند. ۱ آگوست ۲۰۲۱
00:00 / 43:46
بندهایت را به دریا بیانداز-۲۵ جولای ۲۰۲۱
00:00 / 42:49
رسیدن به بندر مراد- ۱۸ جولای ۲۰۲۱
00:00 / 38:24
خدای من, پدر نهان بین- ۲۷ جون ۲۰۲۱
00:00 / 50:05
پدر جمیع رحمتها- ۲۰ جون ۲۰۲۱
00:00 / 52:37
لمسی جدید مسحی تازه- ۱۳ جون ۲۰۲۱
00:00 / 43:00
میخواهم زندگی کنم- ۶ جون ۲۰۲۱
00:00 / 50:44
کاشتن بذر امید در قحطی اعتماد (۲)- ۳۰ می
00:00 / 51:44
وقتی روح القدس میاید (۱)- ۲۳ می ۲۰۲۱
00:00 / 46:17
وداع شیرین- ۱۶ می ۲۰۲۱
00:00 / 38:09
معجزه ای به نام مادر- ۹ می ۲۰۲۱
00:00 / 37:13
به تو به خاطر خودت احترام می گذارم- ۱۸ آ
00:00 / 40:42
از شرم تا سرافرازی شماره یک- ۱۱ آپریل ۲۰
00:00 / 46:15
او برخاسته است- ۴ آپریل ۲۰۲۱
00:00 / 44:12
وقتی عیسی به اورشلیم بیاید- ۲۸ مارچ ۲۰۲۱
00:00 / 40:07
قدرت فکر مسیح-۱۴ مارچ ۲۰۲۱
00:00 / 45:31
پنج مسئولیت نسبت به یکدیگر- ۲۸ فوریه ۲۰۲
00:00 / 56:39
روحی تازه در دنیایی کهنه- ۲۱ فوریه ۲۰۲۱.
00:00 / 55:44
انگیزه ای در بیابان زندگی- ۷ فوریه ۲۰۲۱.
00:00 / 45:07
کاشتن در بیابان زندگی-۳۱ ژانویه ۲۰۲۱
00:00 / 54:05
رویائی در بیابان زندگی- ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱.m
00:00 / 44:05
پیغامی در بیابان‌های زندگی- ۱۷ ژانویه ۲۰
00:00 / 40:45
  عبور پیروزمندانه از بیابان تجربیات-۳ژانو
  00:00 / 41:58
  طرح خدا برای عبور از بیابان- ۱۰ ژانویه ۲
  00:00 / 45:20
  مسافری برای شبی- ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰
  00:00 / 39:21
  کریسمس در طبقه چهل و سوم- ۶ دسامبر ۲۰۲۰.
  00:00 / 41:59
  وقتی نگاهت تغییر میکند- ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰.m
  00:00 / 39:21
  شکر گذاری- ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰
  00:00 / 52:50
  همکاران ملکوتیم نه فقط همراهان- ۱۵ نوامب
  00:00 / 42:46
  عمربه کمال- ۸ نوامبر ۲۰۲۰
  00:00 / 34:58
  من کیستم- ۱ نوامبر ۲۰۲۰
  00:00 / 41:20
  خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت شماره دو
  00:00 / 48:25
  خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت شماره یک
  00:00 / 46:21
  خوشا به حال صلح کنندگان- ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ .
  00:00 / 49:32
  خوشا به حال پاک دلان- ۴ اکتبر ۲۰۲۰
  00:00 / 48:03
  خوشا به حال رحم کنندگان- ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰
  00:00 / 43:43
  خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت- ۲۰ س
  00:00 / 39:40
  خوشا به حال ماتمیان- ۶ سپتامبر ۲۰۲۰
  00:00 / 33:05
  خوش به حال مسکینان در روح- ۳۰ آگوست ۲۰۲۰
  00:00 / 37:39
  هوشیار و بیدار باشید-۲۳ آگوست ۲۰۲۰
  00:00 / 51:42
  لطفآ عطرت را عوض کن- ۱۶ آگوست ۲۰۲۰
  00:00 / 40:24
  ماموریت مسیح-۸ آگوست ۲۰۲۰
  00:00 / 43:49
  شما نمک جهان هستید- ۲ آگوست ۲۰۲۰
  00:00 / 49:02
  نور عالم-۲۶ جولای ۲۰۲۰
  00:00 / 40:35
  علامت نیکو-۱۹ جولای۲۰۲۰
  00:00 / 45:47
  رودخانه اردن زندگی-۱۲ جولای۲۰۲۰
  00:00 / 47:54
  علامتها و پیغامها- ۵ جولای ۲۰۲۰
  00:00 / 41:51
  آواره- ۲۸ جون ۲۰۲۰
  00:00 / 41:04
  پدر- ۲۱ جون ۲۰۲۰
  00:00 / 41:43
  زندگیت را کجا کاشته ای؟- ۱۴ جون ۲۰۲۰
  00:00 / 45:52
  فروتنی- ۷ جون ۲۰۲۰
  00:00 / 43:04
  ثمره روح القدس- ۳۱ می ۲۰۲۰
  00:00 / 1:00:14
  منتظرین خدا- ۲۴ می ۲۰۲۰
  00:00 / 49:18
  میخواهم تمام کنم- ۱۷ می ۲۰۲۰
  00:00 / 51:22
  رهایی از نهیبها- ۱۵ مارچ ۲۰۲۰
  00:00 / 47:38
  وقتی به آخر میرسی- ۸ مارچ ۲۰۲۰
  00:00 / 33:47
  دری که خدا برایت گشوده، نبند- ۱ مارچ ۲۰۲۰
  00:00 / 49:53
  خدا انتظار میکشد-۱۶ فوریه ۲۰۲۰
  00:00 / 54:54
  خدا وقتی دارد-۹ فوریه ۲۰۲۰
  00:00 / 44:31
  وقت را دریابید- ۲ فوریه ۲۰۲۰
  00:00 / 51:51
  روح ها را بیازمایید-۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
  00:00 / 42:10
  فیض و رسالت- ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰
  00:00 / 41:28
  از چه روحی کنترل میشوی- ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰.m
  00:00 / 42:41
  غیرت خدا- ۵ ژانویه ۲۰۲۰
  00:00 / 39:36
  جنگ نیکوی ایمان- ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹
  00:00 / 51:48
  جنگ روحانی- ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹
  00:00 / 38:08
  نگاه خدا به شخص ما- ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹
  00:00 / 46:10
  تفکر ما- ۶ اکتبر ۲۰۱۹
  00:00 / 50:50
  زندگی شخصی ما- ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹
  00:00 / 34:21
  نگاه خدا به زندگی ما- ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹.mp
  00:00 / 44:55
  لمس با صحبت- ۸ سپتامبر ۲۰۱۹
  00:00 / 44:49
  لمس با نگاه- ۱ سپتامبر ۲۰۱۹
  00:00 / 42:40
  لمس با دست-۲۵ آگوست ۲۰۱۹
  00:00 / 40:37
  از کلبه احزان بیرون بیا- ۲۱ جولای ۲۰۱۹.m
  00:00 / 38:22
  تفکر نو-۱۴ جولای ۲۰۱۹
  00:00 / 41:10
  وقتی روح خدا بر تو میدمد- ۲ جون ۲۰۱۹
  00:00 / 51:46
  بده در راه خدا- ۲۶ می ۲۰۱۹
  00:00 / 34:28
  مادر- ۱۲ می ۲۰۱۹
  00:00 / 51:28
  در بسته- ۵ می ۲۰۱۹
  00:00 / 48:15
  بیدار باشید- ۲۹ آپریل ۲۰۱۹
  00:00 / 33:31
  ایمان و عمل- ۲۲ آپریل ۲۰۱۹
  00:00 / 48:41
  تازگی- ۷ آپریل ۲۰۱۹
  00:00 / 54:40
  ایمان- ۱۰ مارچ ۲۰۱۹
  00:00 / 48:01
  معجزه روح- ۲۴ فوریه ۲۰۱۹
  00:00 / 43:47
  معجزه ایمان- ۱۷ فوریه ۲۰۱۹
  00:00 / 48:47
  معجزه محبت- ۱۰ فوریه ۲۰۱۹
  00:00 / 34:28
  معجزه نان- ۳ فوریه ۲۰۱۹
  00:00 / 50:26
  دعوت بلند خدا ۴- ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹
  00:00 / 39:50
  دعوت بلند خدا ۳- ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹
  00:00 / 35:42
  دعوت بلند خدا ۲- ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹
  00:00 / 41:46
  دعوت بلند خدا ۱- ۶ ژانویه ۲۰۱۹
  00:00 / 45:02
  من چیزهای نو بوجود می آورم- ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 31:19
  در ابتدا کلمه بود- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 29:43
  کریسمس و تصمیمات نو-۲ دسامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 35:21
  وقتیکه هفت بار بیافتیم- ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 32:03
  جایی که رویا نیست نابود میشود- ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 39:04
  رویای زندگی ما- ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸
  00:00 / 31:40
  از مسیرت جدا نشو- ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸
  00:00 / 33:04
  ترس از نا آگاهی- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 37:09
  ایمان را تجربه کنیم- ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 43:33
  من از کدام گروه هستم- ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ .m
  00:00 / 34:38
  خدایا بدون تو هیچ جا نمیروم- ۹ سپتامبر ۲۰۱۸
  00:00 / 35:13
  اعمال ما نشانگر مقصد ماست- ۲۶ آگوست ۲۰۱۸
  00:00 / 32:52
  من چیزهای نو بوجود میاورم- ۲۰ آگوست ۲۰۱۸
  00:00 / 41:48
  اقتدارت را پیدا کن- ۲۲ جولای ۲۰۱۸
  00:00 / 36:15
  هر توطعه ای میتواند بر عکس شود- ۱۷ جون ۲۰۱۸
  00:00 / 23:21
  چگونه میتوان سخن نیکو گفت- ۱۰ جون ۲۰۱۸ .
  00:00 / 39:53
  شفا و ایمان- ۳ جون ۲۰۱۸
  00:00 / 28:00
  خدا در ماست- ۲۰ می ۲۰۱۸
  00:00 / 36:37
  ایستادگی- ۱۳ می ۲۰۱۸
  00:00 / 36:59
  ترس- ۲۹ آپریل ۲۰۱۸
  00:00 / 33:41
  به صورتی دیگر- ۱۵ آپریل ۲۰۱۸
  00:00 / 35:25
  راهی دیگر- ۱۸ مارچ ۲۰۱۸
  00:00 / 23:52
  ایمان گمشده- ۱۱ مارچ ۲۰۱۸
  00:00 / 28:03
  حق شکسته دل از دوست ترحم است- ۴ مارچ ۲۰۱۸
  00:00 / 32:17
  نشانهای ما- ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸
  00:00 / 36:49
  آیا خدا در میان هست؟ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸
  00:00 / 30:49
  به دنبال من بیا- ۲۰ آگوست ۲۰۱۷
  00:00 / 45:02
  چشمم آب نمیخورد- ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹
  00:00 / 43:04
  دیار بعید- ۴ اکتبر ۲۰۰۹
  00:00 / 46:17
  امضاء آخر سال- ۳۰ دسامبر ۲۰۰۷
  00:00 / 36:16
  پنجره باز به سوی آسمان- ۲۷ جون ۲۰۰۴
  00:00 / 21:04
  مقر خدا در تنگیها- ۲۸ آپریل ۲۰۰۲
  00:00 / 44:03
  برگ آخر- ۷ آپریل ۲۰۰۲
  00:00 / 49:13
  فقط سخنی بگو- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۲
  00:00 / 43:51
  طلیتا قومی- ۳۰ دسامبر ۲۰۰۱
  00:00 / 55:35
  چوپانان گله ها- ۱۶ دسامبر ۲۰۰۱
  00:00 / 56:19
  سامری نیکو- ۹ دسامبر ۲۰۰۱
  00:00 / 38:48
  دروازه بزرگ و کارساز- ۲۵ نوامبر ۲۰۰۱
  00:00 / 51:09
  اتحاد و یگانگی ایمانداران- ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
  00:00 / 53:06
  آنانیکه خدای خود را میشناسند- ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
  00:00 / 47:40
  کلام در دهان- ۳ جون ۲۰۰۱
  00:00 / 57:04
  صلح کنندگان- ۲۷ می ۲۰۰۱
  00:00 / 51:24
  از بندگی تا فرزند خواندگی- ۲۰ می ۲۰۰۱
  00:00 / 45:43