آرامی خدا در طوفانهای زندگی ما


در دوران مسیح، مردمان اورشلیم دو مرتبه بطور جدی به آشوب افتادند.

بار اول هنگام تولد مسیح بود که تمام اورشلیم مضطرب شدند.

(متی ۲: ۳)

بار دوم هنگام ورود مسیح به اورشلیم بود که تمام شهر به آشوب افتاد.

(متی ۲۱: ۱۰)

آشوب اول را هیرودیس پادشاه بوسیله قتل عام کردن بچه های زیر دو ساله اورشلیم، و به خاک و خون کشیدن خانواده ها، سرکوب کرد، یا بعبارتی آرام کرد.

آشوب دوم را عیسی بوسیله شفاعت برای اورشلیم و تحمل زخم شلاق، تیغ خار و مرگ بر روی صلیب در تپه جلجتا آرام کرد.

شما می خواهید که آشوب های زندگی تان را چه کسی و چگونه آرام کند؟

هیرودیس بدگویی و غیبت کردن؟

هیرودیس کینه و انتقام گرفتن؟

هیرودیس مشروب و اعتیاد؟

هیرودیس قرص های توهم زا؟

هیرودیس نوحه گری و گریه و زاری بر حال و احوال خودتان؟

هیرودیس تنها شدن، افسردگی و قطع رابطه با دیگران؟

یا:

بوسیله پادشاه صلح و سلامتی، و محبت عیسی مسیح که فرمود:

“بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران من به شما آرامی خواهم داد.”

(متی ۱۱: ۲۸)

در هر نوع مشکلات و یا در هر سطحی از گرفتاری که هستید، و هر نوع شکستی که در زندگی خورده اید، عامل آشوب های درونی شما هرچه که باشد، شما بـا کار بی نظیر مسیح بعنوان پادشاه صلح، بهتر و سالم تر از روش هیرودیس های قتل عام کننده این جهان آشوب زده، آرام خواهـیـد شـد.

انتخاب با شماست. هیرودیس یا عیسی ؟


جلیل سپهر