top of page

آرامی خدا در طوفانهای زندگی ما


در دوران مسیح، مردمان اورشلیم دو مرتبه بطور جدی به آشوب افتادند.

بار اول هنگام تولد مسیح بود که تمام اورشلیم مضطرب شدند.

(متی ۲: ۳)

بار دوم هنگام ورود مسیح به اورشلیم بود که تمام شهر به آشوب افتاد.

(متی ۲۱: ۱۰)

آشوب اول را هیرودیس پادشاه بوسیله قتل عام کردن بچه های زیر دو ساله اورشلیم، و به خاک و خون کشیدن خانواده ها، سرکوب کرد، یا بعبارتی آرام کرد.

آشوب دوم را عیسی بوسیله شفاعت برای اورشلیم و تحمل زخم شلاق، تیغ خار و مرگ بر روی صلیب در تپه جلجتا آرام کرد.

شما می خواهید که آشوب های زندگی تان را چه کسی و چگونه آرام کند؟

هیرودیس بدگویی و غیبت کردن؟

هیرودیس کینه و انتقام گرفتن؟

هیرودیس مشروب و اعتیاد؟

هیرودیس قرص های توهم زا؟

هیرودیس نوحه گری و گریه و زاری بر حال و احوال خودتان؟

هیرودیس تنها شدن، افسردگی و قطع رابطه با دیگران؟

یا:

بوسیله پادشاه صلح و سلامتی، و محبت عیسی مسیح که فرمود:

“بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران من به شما آرامی خواهم داد.”

(متی ۱۱: ۲۸)

در هر نوع مشکلات و یا در هر سطحی از گرفتاری که هستید، و هر نوع شکستی که در زندگی خورده اید، عامل آشوب های درونی شما هرچه که باشد، شما بـا کار بی نظیر مسیح بعنوان پادشاه صلح، بهتر و سالم تر از روش هیرودیس های قتل عام کننده این جهان آشوب زده، آرام خواهـیـد شـد.

انتخاب با شماست. هیرودیس یا عیسی ؟


جلیل سپهر

Comments


bottom of page