top of page

آموزش رانندگی در جاده زندگیخاطره ترس روزهای اول آموزش رانندگی را هرگز از یاد نمیبریم . دورانی که با ناباوری و وابستگی شروع شد و با اعتماد بنفس و تسلط به اتمام رسید .

پلیس تا زمانیکه قوانین را نیاموزیم و بر ماشین مسلط نشویم و از شرایط جاده آگاه نباشیم بما گواهینامه نمیدهد. همچنین زندگی پیروزمند نیاز به آموزش قواعد دارد.

افراد زیادی به خاطر عدم آموزش قانون زندگی هر روز را با ترس شروع کرده با اضطراب بپایان رسانده و همه عمر در وابستگی باقی میمانندو این زنده ماندن ست نه زندگی کردن . زندگی نیاز به چهار درس مهم دارد.

1- بوسیله ایمان بر ترس مان در پشت فرمان زندگی غالب بیاییم

2- بوسیله کلام خدا قوانین رانندگی در جاده زندگی را فــرا بگیریم

3- بوسیله مشورت با خدا بر نوع کار ماشین زندگی مسلط شویم

4-بوسیله روح خدا از شرایط محیط آگاهی پیدا کرده هماهنگ بشویم

خطر بدون گواهینامه رانندگی کردن جریمه شدنست . ولی خطر بدون تسلط بر ماشین و محیط رانندگی کردن تصادفی ست که اغلب منتهی به فاجعه میشود.

دوست عزیز هر روز روح خدا حاضرست تا مانند معلم رانندگی در کنار ما بنشیند و ما را به جمیع راستی تعلیم دهد. آیا امروز وقت کافی برای تعلیم گرفتن از حضور خدا دارید؟

جلیل سپهر

コメント


bottom of page