top of page

آیا شخصا کلام خدا را خوانده اید ؟


لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا .

( رومیان 10 : 17 )

آيا امروز كلام خدا را شخصا خوانده ايد ؟

آيا برنامه روزانه برای خواندن كلام خدا داريد ؟

آيا باور داريد هـــر روز بايد كلام خدا را خواند ؟

اگر جوابتان بله است يقينا در سطح پيروزمندان كلام خدا خواهید درخشید چون آنها با خواندن کلام خدا و مشاركت و هدايت روزانه روح خدا همواره حرفهای تازه دل خدا را شنیده و از آن رویا و انگیزه و الهام و قوت میگرفتند.

همه ما به ايمان صحيح نيازمنديم و ايمان صحيح ثمره خواندن كلام صحيح خداست. وگرنه ایمانمان بر پایه روايات و احاديث و اظهار نظر و فتواهاى سليقه اى افرادی ست که رسما " دروغ مصلحتی گفتن " را جزو فضیلت و استراتژی مذهبی میدانند .

زندگي بدون ايمان صحيح به خداي حقيقي درگیر شك و ترديد است و ما را گرفتار عقايد خرافى و نظريات افراد و عرف و سنت هاي پوسيده و عادتهاى كهنه قبيله هايی ميسازد كه تاريخ مصرفشان گذشته و هيچ حرف تازه و كاربرد خاصی برای نسل های بعد از خودشان ندارند


تنها كلام خداست كه برای هر نسلى حرف تازه ای دارد زيرا خداي حقيقی ماوراى زمان و مكان ست و برای هر روز مكاشفه و رويا و طرح و برنامه مناسب همان روز را دارد .

تاريك ترين صحنه های زندگی روحانی زمانی ست كه كسی شخصا كلام خدا را نخواند . آنوقت مافياى مذهبی هرچه دلش ميخواهد را بعنوان فرمان خدا به حلقوم مردم ميریزد . زیرا مردم به خدايی اعتقاد دارند كه حتی يكبار هم كلامش را نخوانده اند


اين ترفند مافياى مذهبی در همه دنیاست تا بخاطر ناآگاهى افراد از کلام خدا آنها را صغير و خودشان را وکیل بدانند و مردم را فاقد قدرت تشخیص و خود را نماينده خدا و ولی مردم و واسطه بين خدا و انسان معرفی كنند و منافع و غرايز و طمع سیری ناپذیرشان را بعنوان فرمان خدا به مردم تحميل كنند .

دوست عزیز :

خدای زنده نیازی به وکیل ندارد. با شما هم قهر نکرده .او میتواند از طریق کلامش امروز با شما سخن بگوید. انجیل مسیح را بردارید و بدون هیچ پیش فرضی بخوانید و بگذارید روح خدا با قلب تان سخنی بگوید که تابحال نشنیده اید . سخن تازه ای که درمان زخم های کهنه دلتان خواهد بود .

جليل سپهر

Comentários


bottom of page