top of page

ابتدای حیات در انتهای کریسمس


اول صبح کریسمس همه هدیه هایشان را باز کردند و تمام روز کنار هم ماندند و از سرودهای کریسمس لذت بردند و بفیض خدا جشن کریسمس امسال هم به پایان رسید . اما هدف تبدیل کننده تولد مسیح با اتمام جشن کریسمس و گشودن هدیه های زیر درخت به پایان نرسیده بلکه تازه آغاز شده و تا به ابدیت ادامه دارد .

زیرا مسیح با تولدش نه برای مهمانی بلکه برای سر آغاز یک حرکت ابدی و اجرای یک طرح جدید بنام « خلقت تازه » به میان ما آمد بنابرین .

هر روز که دلشکسته ای شفا می یابد

هر روز که اسیری از اسارتش آزاد میشود

هر روز که شکست خورده ای پیروز میشود

هر روز که افکنده و مصیبت زده ای برمیخیزد

هر روز که دل مرده و دفن شده ای زنده میشود

هر روز که طرد شده ای مورد پذیرش قرار میگیرد

هر روز که هویت گم کرده ای خود را بازیافت میکند

هر روز که ناامیدی در اوج نا امیدی به امید ایمان میآورد

هر روز که شخص گمشده ای از دیار بعید - از ارباب بعید و از شغل بعید خوک چرانی این دنیا بطرف خانه پدر برمیگردد آنرروز روز جشن تولد عیسی مسیح است .

جشن کریسمس به قدمت تولد مسیح در همه قلبهایی ست که صاحبانشان اجازه میدهند مسیح در آخور دل شان متولد شود و آنرا عطر آگین کرده و ارزشمند و نورانی بسازد .

دوست عزیز شادی و لذت شگفت انگیز جشن کریسمس را نه در یک زمان خاص بلکه نفس به نفس زندگی کن تا دنیای شرارت آمیز هرگز ترا به عـزاداری آدمک های قصه هایش نکشاند

جلیل سپهر


Comments


bottom of page