top of page

از خدای فرعون تا گوساله هارون از خدای فرعون تا گوساله هارون 

هدف خدا برای بیرون آمدن قوم ازمصر" آزادی و پرستش خدای خود " بود اما قوم بعد از رهایی گوساله ساخته آنرا پرستیدند . در واقع فقط نوع فرعون . نوع زنجیر . نوع زندان و نوع زندانبانشان فرق کرد . نه نوع نگاه شان به ارزشهای زندگی .

اگر رویای خدا برای رهایی از جایی که در آن به اسارت گرفته شده ایم را نادیده بگیریم در جایی دیگر به اسارتی دیگر گرفتار خواهیم شد 

چه حرکت هایی که بیشتر ازحرکت نکردن معنی درجا زدن میدهد

چه ایمان هایی که به افراد پرستی و فرقه پرستی و کلیسا پرستی افتاده

چه به آرزو رسیدن هایی که بطور حیرت انگیزی ناامیدمان کرده

چه زناشویی هایی که بدتر از دوران مجردی افراد را تنها کرده

چه داشتن هایی که بیشتر از نداشتن ها شخص را فقیر کرده

چــرا ؟

چرا عده ای در وسط راه مسیرشان کج میشود ؟

چرا عده ای تجربیاتشان با جمله " چی خواستیم چی شد " تمام میشود ؟

چرا عده ای بعد از رسیدن به مقصد از تلاش و رنجی که برای رسیدن به آن کشیده اند مایوس و پشیمان و سرخورده میشوند ؟

چون رویا . هدف . انگیزه و دلیل اصلی را فراموش کرده اند .

" جاییکه رویا فراموش شود قوم گردنکش میشوند" ( امثال29 : 18 )

وقتی قوم گردنکش شدند مسیر و انگیزه و مقصدشان عوض شد.

لطفا بیشتر از موسی منتظر خدای موسی باشید و پشت سر رویای خدا برای زندگی تان حرکت کنید تا هارون های فرصت طلب

" شوق به خدا پرستی تان را به هیجان گوساله پرستی تبدیل نکنند " 

جلیل سپهر


Comments


bottom of page