top of page

اقتدار ببرهای کاغذی


کارهای تو را برای قوم خود بیان خواهم کرد،

و تو را در حضور پرستندگانت ستایش خواهم نمود. -<( مزمور 22 : 22 )>-


بله ای خداوند کارهای عظیم و شگفت انگیز ترا به قوم خود اعلام میکنیم . تا نسل جوان امروز بدانند در برابر اراده قومی که بعد از سالها اسارت و بردگی در زیر نعلین کاهنان مذهب خدایان مصر بخود آمده و برخاسته و بیدار شده اند دیگر :


ششصد ارابه جنگی فرعون

لشکر تا به دندان مسلحش

دریای بسته سرخ

دیوارهای بسته اریحا

روخانه بسته اردن

آبهای تلخ مـاره

صحرای سوزان و خشک و بی آب سینا

حملات راهزنان عمالیق به مردم بی دفاع


در برابر اراده برخاسته و قیام کرده آنها هیچ قدرت مقاومتی ندارد. و ابهت سالها تبلیغ شده شان بیشتر شبیه اقتدار پوشالی ببرهای کاغذی میماند .


زیرا خدا همان فرعونی که فرمان داد کودکان قوم را بیرحمانه بکشید و نسل جوانشان را بدون کوچکترین ترحمی زنده زنده به رودخانه نیل بیندازید بهمراه لشکر جنایتکار و فاقد شرافت تا به دندان مسلحش را به دریای سرخ انداخت.


و نسل رها شده قوم که آزادی را باور کردند در کف دریا بر خشکی قدم زدند و از منطقه بردگی ذهنی عبور نمودند و دیگر هرگز فرعون و کاهنان مصر را ندیدند زیرا خدا توسط موسی یکی از همان کودکانی که قرار بود به فرمان فرعون کودک کش زنده به رودخانه نیل انداخته شود به قــوم گفت :


" مترسید . بایستید و نجات خدا را ببینید زیرا مصریانی را که امروز میبینید دیگر تا به ابد نخواهید دید."

(خروج 14 : 13)


جلیل سپهر

Comments


bottom of page