top of page

انتخاب بین عیسی و دیگران
انتخاب بین عیسی مسیح و دیگران انتخاب بین دو مذهب نیست . بلکه انتخاب بین دو روش زندگی با شمشیر کشتار کننده یـا زندگی بوسیله صلیب ایثار کننده عیسی مسیح است

امروز جهان پریشان و آواره و خسته از زخم شمشیر و برادر کشی های خود خواهانه و طمع آلود بیشتر از هر زمان دیگری معنی محبت خدا در صلیب عیسی را حس میکند زیرا شدیدا به آن نیازمند است

جلیل سپهر


Comments


bottom of page