top of page

انگور ناب یا زغال سر قلیان


“من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها.” (یوحنا ۱۵: ۱و ۵)

طبیعی است که از شاخه های انگورحقیقی خوشه های انگورحقیقی انتظار داریم ولی آیا همه شاخه های انگور، خوشه انگور می دهند نــه! چـــرا؟ به سه دلیل عمده

دلیل اول - رابطه است

تنها طریقی که شاخه انگور می تواند انگور بیاورد این است که متصل به تنه درخت باشد. یعنی رابطه شخصی و مستقیم داشتن فـرد مسیحی با خود عیسی مسیح

دلیل دوم -  تغذیه است

هر شاخه باید بطور مداوم ازشیره درون تنه درخت که از ریشه هایش می‌آید به اندازه کافی تغذیه شود. یعنی ما باید از کلام خدا دائما تعلیم گرفته و تغذیه روحانی بشویم

دلیل سوم - نور و هوا است

شاخه هایی که حتی وصل به درخت انگور هستند ولی یطرف سایه ها کشیده شده و درتاریکی بـسر میبرند و اکسیژن و هوای تازه مورد نیازشان را دریافت نمی کنند میوه نمی آورند، اگر هم بیاورند غـوره ترش و کوچک می مانند. بعبارتی هرشخص مسیحی باید دائما در نور راستی خدا با افکار و رفتاری روشن و شفاف زندگی کند و از هوای تازه روح القدس بهرمند گردد

درغیراینصورت، شاخه از درخت جدا شده بعـوض انگورحقیقی بنا به سلیقه هیزم شکن به زغال میم به جهت آتش سرقلیان ها تبدیل خواهد شد تا مردم برسرقلیان هایشان بگذارند و تنباکوی خیس خورده و نــم کشیده شان را روشن کنند

امروز می توانیم تصمیم بگیریم متصل به تنه درخت انگورحقیقی بمانیم و ثمر بیاوریم . یا این که بر سرقلیان سلیقه های مردم  بـسوزیم و تنباکوها را بسوزانیم و آهسته آهسته خاکستر شویم و مردم به دود برخاسته از سوختن مان پـک بزنند و نشئه شوند

مسیح گفت جلال خدا زمانی آشکار می شود که شما ثمره بیاورید. (یوحنا ۱۵: ۸)

حیف شماست که بسوزید و ازسوختن تان دیگران لذت ببرند و لم داده و با پک زدن بـه دودتان خستگی در بیاورند. انگور حقیقی یـا زغال میم؟ انتخاب با شماست

جلیل سپهر


Comments


bottom of page