top of page

ایران ما دارد پوست میاندازد .بله ایران ما دارد پوست میاندازد .


وقتی درخت پوست میاندازد یعنی آنقدر رشد کرده که دیگر در حجم پوست قبلی جا نمیگیرد و پوست بناچار خود بخود ورقه شده و میافتد . ایران ما نیز اینروزها همانند درختی در حال پوست انداختن است. پوست عقاید کهنه. پوست نگاه های جامد . پوست تفتیش عقاید قرون وسطایی در عصر ارتباطات هوشمند .


زیرا مردمان امروز . دیگر مردمانی با درک و فهم و شعور و قوه تشخیص در سطح سالهای قبل نیستند و همچون شراب نو به مشک نو احتیاج دارند و شراب نو آنقدر میجوشد تا بالاخره مشک کهنه و پوسیده و تاریخ مصرف گذشته را درهم بدرد . چنانکه پوست درخت هر چند سرسخت و محکم باشد دیر یا زود در برابر رشد درخت درهم خواهد شکست.

این نسل قالب ها و کلیشه های سنتی و ناکارآمدی که زمامداران متعلق به عصر قدیم برایش ترسیم کرده اند را در هم شکسته و دنیای درون و بیرونش را با معانی و مفاهیم منطبق با عصر معاصرش تفسیر میکند نه با طرحهای به عاریه گرفته شده از موزه های باستانشناسی .


دختر امروز ایرانی دیگر آن دختری که درعصر جاهلیت بعنوان پیشکش ازطرف قبیله ای به قبیله ای دیگرهدیه داده میشد تا رابطه ها را برقرار کند نیست. پسر امروز ایرانی هم دیگر غلام حلقه بگوش عصر جاهلیت نیست که با آفتابه و لگن دست و پای خلیفه را بشورد و در بازار برده فروشان به حراج گذاشته و یا با نیم کیلو گندم معاوضه شود .


دلیل موفقیت غیر قابل شک و تردید نسل امروز ایرانی اینست که به گواهی تاریخ . هرگز قدرت اسلحه حکومت ها نتوانسته مردم معترض و ناراضی را با تهدید به قتل عام وادار به تحمل خفقان و سکوت و تغییر مسیر کند. بلکه این قدرت تفکر و اندیشه آزادی و انگیزه حفظ ارزشهای یک ملت است که دولتها را بطرزاجتناب ناپذیری تغییر میدهند . به امید ایرانی آزاد و آباد


جلیل سپهر

Comments


bottom of page